Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

go dotyczące. Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji...
, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...

II GSK 366/15 - Wyrok NSA z 2016-06-24

w procesie decyzyjnym inwestorów, jak również na zagwarantowaniu równego dostępu do takich informacji. Zwłoka w przekazaniu do publicznej wiadomości informacji istotnej...
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nieprzekazała Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji, która stanowi informację poufną...

II GSK 4535/16 - Wyrok NSA z 2018-12-06

na nierówność w dostępie do informacji, albowiem ze względu na specyfikę rynku publicznego, osoby szybciej zdobywające pewne informacje mogą czerpać z tego tytułu ogromne zyski...
oraz na strukturę jej akcjonariatu. Spółka przekazała do wiadomości publicznej informację o podjęciu negocjacji z prywatnym inwestorem, dotyczących warunków i sposobu...

II GSK 1198/16 - Wyrok NSA z 2018-02-14

innego klienta DM [...] S.A. Informacje te w tym dniu stanowiły informację poufną, ponieważ nie były one podane do publicznej wiadomości oraz dotyczyły instrumentów...
stwierdzenia naruszeń norm gwarantujących prawo do równego dostępu do informacji, czy też określających zasady działania maklerów na rynku regulowanym, zobowiązana...

VII SA/Wa 2825/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

udzieliła informacji, że nieruchomości te będą posiadały bezpośrednie dojazdy. Kwestia niezapewnienia dostępu (bezpośredniego dojazdu) do drogi publicznej nie może zostać...
, które jednak w głównej mierze koncentrowały się na kwestii pozbawienia działek nr ew. [...] i [...] położonych przy drodze krajowej nr [...], dostępu do drogi publicznej, m.in....

II SA/Po 348/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

może on dochodzić w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). ...
wyrażania opinii prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu...

II SA 2199/01 - Wyrok NSA z 2003-09-18

danych i mającymi dostęp do międzybankowych porozumień ustrojowych w przedmiocie utworzenia instytucji wymiany informacji. Skarżąca spółka istniała i administrowała...
1. Funkcjonowanie utworzonego wcześniej Biura Informacji Kredytowej SA nie pozbawiło banków spółdzielczych możliwości skorzystania z unormowania zawartego w art. 105 ust...

I OSK 2584/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

przekazał do Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz do Związku Banków Polskich informacje tj. numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia, wysokość...
prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej również BIK) oraz do bazy Bankowy Rejestr, której administratorem jest Związek Banków Polskich (dalej również ZBP...

VI SA/Wa 2518/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-06

przepis, w brzmieniu mającym zastosowanie do przedmiotowej sprawy, nakładał na emitentów obowiązki informacyjne, w tym przekazywania do publicznej wiadomości informacji...
właściwą ocenę sytuacji majątkowej, gospodarczej i finansowej emitenta. Jedną z zasad obrotu na rynku regulowanym jest zasada równego dostępu do informacji...

II SA/Bd 747/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-10-05

, że jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze stanowiące miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu...
przestrzennym. Zatem zjazd jest jedynie miejscem dostępu do drogi publicznej. Odmienne określenie zjazdu w § 3 pkt 12 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Transportu z dnia...
1   Następne >   3