Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 4966/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) zwanej dalej 'u.d.i.p.', Wobec powyższego Sąd pierwszej instancji...
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej była niedopuszczalna, wobec wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy przez przepisy ustawy...

II SA/Kr 1339/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-14

i Transportu w K. z dnia 8 września 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. 4509);, po rozpatrzeniu wniosku skarżącego - P.T. z dnia 17 sierpnia 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy o dostęp do informacji publicznej zakończonej decyzją Dyrektora...

I OSK 634/16 - Wyrok NSA z 2016-09-06

-Zdroju, powołując się na art. 16 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm...
: 'k.p.a.') oraz art. 2 ust. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdziło niedopuszczalność tego odwołania. Zdaniem Kolegium...

II SA/Łd 833/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-02-17

do informacji publicznej (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 902) [dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej]., W stanie faktycznym sprawy, M.Z. wnioskiem 4 kwietnia 2022...
informację publiczną przetworzoną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, której udostępnienie jest warunkowane koniecznością wykazania...

II SA/Bd 402/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-21

upadłościowego o sygn. akt [...] F. sp. z o.o., wnioskodawca wystąpił na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o wykonanie i przesłanie kopii następujących...
udzielenia informacji., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 29...

II SA/Kr 110/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-01

27 listopada 2015 r.[...] na podstawie:, - art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r...
w K . W uzasadnieniu przywołując ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 Konstytucji RP organ I instancji zwrócił uwagę, że żądana informacja o danych...

IV SA/Wa 1979/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

do informacji publicznej w formie wstępu na obrady organów kolegialnych wybranych w wyborach powszechnych., Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z podstawowych praw...
z ust. 2 art. 61 Konstytucji RP prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących...

II SAB/Ke 32/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-10-16

, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) zwanej...
prowadzonych postępowań przygotowawczych., Dalej skarżąca podniosła, że w istocie jej wniosek zawierał dwa żądania w trybie dostępu do informacji publicznej: udzielenia odpowiedzi...

I OSK 2073/12 - Wyrok NSA z 2013-01-03

[...] listopada 2011 r., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił...
udostępnienia informacji publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W uzasadnieniu pisma organ podkreślił, iż informację publiczną stanowią...

II SA/Kr 1141/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-29

[...] września 2008 r., znak: [...] działając na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
sprzeciwia się regulacja zawarta w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100