Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Wa 1882/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

ust. 2 u.d.i.p., a którzy do kręgu tych osób nie należą. W świetle art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w przypadku osób pełniących funkcje publiczne, ograniczenie dostępu do informacji...
i jednocześnie wskazał, że w przypadku osób pełniących funkcje publiczne, ograniczenie dostępu do informacji w postaci imion i nazwisk tych osób ze względu na ich prywatność...

II SA/Wa 2250/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

[...] sierpnia 2013 r., gdyż pełniąc obowiązki na tym stanowisku służbowym może korzystać z upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych wydanego przez Dowódcę...
legitymowania się przez oficera poświadczeniem bezpieczeństwa lub wydanym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej [...] upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli...

I OSK 712/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

. nr [...] cofnięto P. S. poświadczenie bezpieczeństwa nr [...], uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'Tajne'. Decyzja ta została utrzymana w mocy...
, nie przesądza wprawdzie o dostępie osoby sprawdzanej do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbową, jednak konstrukcja art. 47 ust. 1 ustawy wskazuje, iż osoba...

II SA/Wa 458/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwrócił się o przesłanie wskazanego pisma nr [...] z 29 marca 1999 r., Dyrektor...
dokumentu z dnia 29 marca 1999 r., tym razem powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

II SA/Wa 1194/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-19

do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (...) osoby (...) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego...
co prawda o dostępie osoby sprawdzanej do informacji niejawnych stanowiących tajemnice służbową, jednak omówiona konstrukcja art. 47 ust. 1 ustawy wskazuje, iż osoba...

II SA/Wa 175/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

stanowisko służbowe [...], wydania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne'. W uzasadnieniu...
w nim, iż pomimo odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne', legitymuje...

II SA/Wa 1858/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-31

o cofnięciu Skarżącemu poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzulach TAJNE, POUFNE, NATO SECRET, NATO CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU...
tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 'ściśle tajne'. Obecnie sprawa, w wyniku odwołania Skarżącego rozpatrywana jest przez Prezesa Rady...

II SA/Wa 1616/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-17

dostępu do informacji publicznej nie jest środkiem służącym kwestionowaniu rozstrzygnięć podjętych w indywidualnych sprawach wnioskodawcy i - co równie ważne - tryb...
art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), organ administracji publicznej...

II SA/Wa 120/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

dokumentów z powyższych akt (naruszenie art. 2 i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej),, 8. sędziemu A.M., sędziemu S.P....
publicznych i Ministra Obrony Narodowej działając na jego szkodę,, 2. sędziemu J.F., sędziemu I.D. oraz sędziemu B.S. - potwierdzenie nieprawdy co do meritum sprawy...

I OSK 165/15 - Wyrok NSA z 2016-07-05

jako 'ustawa o ochronie informacji niejawnych') osoba nieposiadająca poświadczenia bezpieczeństwa może uzyskać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli 'zastrzeżone...
' na podstawie pisemnego upoważnienia, które może fakultatywnie wydać kierownik konkretnej jednostki organizacyjnej. K. K. upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych...
1   Następne >   +2   5