Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Po 593/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

w toku postępowania i w bezpośrednim związku z nim przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (8) art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a....
o udostępnianiu informacji o środowisku w kwestii dostępu do informacji publicznej, poprzez niezamieszczenie zaskarżonej decyzji ani na stronie internetowej BIP organu I instancji...

II SA/Sz 433/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-11

się w formie elektronicznej, a organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 23 ww. ustawy). Równocześnie...
na podstawie art. 85 ust. 3 powyższej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji...

II SA/Po 615/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-10

na środowisko. W dacie wydania decyzji środowiskowej przepis art. 85 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji o środowisku miał następujące brzmienie: organ właściwy do wydania...
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją...

III OSK 1428/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

nr 2014/52/UE z 16 kwietnia 2014 r., zmieniającej dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne...
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1;, 2. art. 85 ust. 2 pkt 1 lit.a, u.u.i.ś., przez brak zawarcia w uzasadnieniu decyzji informacji o przeprowadzonym...

II SA/Rz 237/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-09-22

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, a także konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie...
internetowej urzędu miasta była właściwa. Również na osiedlu przylegającym do terenu planowanej inwestycji brak było informacji na tablicach ogłoszeń., Zarzucili...

II SA/Rz 716/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-08-25

dostęp do dróg publicznych a także możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej. Działki objęte wnioskiem o pow. 0,34 ha stanowią tereny użytków: Br-PslV...
2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2020 r...

II SA/Łd 745/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-19

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm...
. ) [dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku], § 3 ust. 1 pkt 104 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco...

II SA/Sz 450/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-25

- w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego. Stąd nie można podważać zasadności zapewnienia prawidłowego dostępu do drogi publicznej (por. wyrok WSA z dnia 6...
) zaniechanie wskazania Inwestorowi przesłanek zależnych od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji (o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów...

II SA/Łd 829/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-01-22

Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. z 2003r...
, a informacje o wszczęciu takiego postępowania zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy muszą być podane do publicznej wiadomości, to zainteresowana organizacja ma zagwarantowaną...

IV SA/Po 263/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-03

od (...) r. do (...) r. oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleczew.pl od (...) r. do (...) r., Burmistrz zawiadomił...
. na podstawie art. 71 ust. 1 i 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...
1   Następne >   +2   +5   9