Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Ke 388/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-30

uchwały przez samorządy gminne oraz samorząd zawodowy farmaceutów nie zwalnia organu powiatu od obowiązku określenia rozkładu czasu pracy aptek zgodnie z 'potrzebami ludności...
pracy, aby zapewnić dostępność do świadczeń także podczas jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą (art. 88 ust.4 ustawy). Oznacza to - w powiązaniu z rolą każdej...

I OSK 2269/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

się egzaminów maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów oraz prowadzenia naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012. E. R. miała dopuścić...
, ponieważ skarżąca nie miała takiej możliwości z powodu własnej choroby. W kwestii egzaminów wyjaśniła, że w szkole funkcję zastępcy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej...

IV SA/Gl 847/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Najwyższego wskazano, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika wyjaśnienia czy w okresie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z powodu choroby przeprowadzał zaleconą...
Odpowiedzialności Zawodowej w B. z dnia [...]r. o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości w jej leczeniu celem wykazania, że zwolnienie...

III SA/Kr 999/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-09

., Kontrolujący wskazali, że projekty regulaminów zostały przekazane do konsultacji związkom zawodowym w trakcie Kontroli 2017/2018, a regulamin organizacyjny został wprowadzony...
z funkcjonowaniem w Pogotowiu dwóch niezależnych od siebie związków zawodowych podnoszących niezależne (często rozbieżne) postulaty, co również nie pozostawało bez wpływu...

III SA/Wr 185/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

projekt uchwały Zarządu Powiatu Nr [...]. W piśmie z dnia [...] (Nr [...]) samorząd zawodowy aptekarzy stwierdził, że pełnienie przez apteki dyżurów w dni ustawowo wolne...
się nagłej choroby czy zaistnienia innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu człowieka. Istotne jest zatem takie rozłożenie obowiązku pełnienia przez apteki...

II SA/Rz 698/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-13

dla tego stanowiska (brak oceny pracy zawodowej),, e) naruszenie art. 65 ust. 1 u.p.o. poprzez brak odpowiednich uregulowań w statucie placówki dotyczących stanowiska 'zastępca...
nr 2 i 3 karty ryzyka zawodowego na stanowiskach dyrektor, wicedyrektor i zastępca figurują podpisy osób, które wówczas tych funkcji nie pełniły., Uzasadniając naruszenie...

I OSK 2565/12 - Wyrok NSA z 2013-03-19

Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku-Białej z dnia [...] listopada 2011 r. o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie nieprawidłowości w jej leczeniu...
nie zostało zakwestionowane przez właściwy podmiot, postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy zmierzającego do ustalenia zasadności zwolnienia...

II SA/Bk 825/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-20

Regulaminu pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Ł. ustalonego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związków Zawodowych, obowiązującego od dnia 25 listopada 2011 r. (zwanego dalej...
. Poligonowa 30) z niewiadomej i nieznanej bezpośredniemu przełożonemu przyczyny; w przypadku choroby - konsekwencją nie stosowania się do zaleceń lekarskich, które nakazywały...

II SA/Op 333/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-25

na egzaminy zawodowe. Przygotowywał również stanowiska egzaminacyjne u pracodawców poza [...], do czego wykorzystywał samochód służbowy. Skarżący podniósł, że w wystąpieniu...
w szkole (I OSK 2408/11, CBOSA), notoryczne nieregulowanie zobowiązań finansowych szkoły (WSA w Rzeszowie, sygn. akt II SA/Rz 624/05, CBOSA), długotrwałą chorobę...

II SA/Sz 948/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia...
muszą mieć taką postać, iż uniemożliwiają nauczycielowi dalsze sprawowanie funkcji kierowniczej z przyczyn od niego niezależnych (np. długotrwała choroba) lub leżących...
1   Następne >   2