Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Ka 2895/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-21

Sprawa ze skargi B.O. na uchwałę Zarządu Miasta R. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie określenia działań zmierzających do utworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich i pielęgniarskich (położniczych) na bazie likwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwestii wniosku o wznowienie postępowania p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

o sporządzenie uzasadnienia wyroku., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej wskazał, że prowadzi praktykę zawodową w formie indywidualnej kancelarii wraz...
o sporządzenia wyroku, doszło z uwagi na chorobę wspólnika i ojca pełnomocnika, który wspólnie z synem prowadzi indywidualną kancelarię radcowską. Konieczność zapewnienia opieki...

III OSK 992/21 - Wyrok NSA z 2022-02-23

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 1842 ze zm., dalej...
. W niniejszej sprawie Przewodniczący uznał rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś wobec braku odpowiedzi Związku Zawodowego [...] na pismo Sądu dotyczące możliwości...