Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojskowa Komisja Lekarska X

III SA/Kr 1554/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-14

. Inwalidztwo jest następstwem choroby powstałej w okresie pełnienia zawodowej służby wojskowej jednakże nie pozostaje w związku ze służbą wojskową. Stwierdzone...
lekarskie dzieli się na trzy grupy. Żołnierze zawodowi znajdują się w grupie II - 5 kolumna wykazu chorób stanowiącego zał. nr l do w/w rozporządzenia. Kwalifikacji...

III SA/Gd 10/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-08

z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób...
zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115), jako środka przysługującego w następstwie orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej...

IV SA/Wr 72/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania...
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1515)., W ocenie organu odwoławczego Terenowa Wojskowa...

II SA/Wa 909/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

i właściwościami wykonywanych obowiązków służbowych. Dodał, że schorzenie, które posiada, jest chorobą zawodową, a zdrowie utracił w związku z pełnioną służbą., Rejonowa Wojskowa...
ze skargi Z. C. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania za niezdolnego do zawodowej służby...

IV SA/Wr 137/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-04

powszechny, jako właściwy w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową., Zdaniem Wojewódzkiego Sądu...
Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz...

III SA/Kr 556/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-08-30

z nie używaniem ochraniaczy słuchu, które w wojsku wydano dopiero około 2000 r. i w związku z tym nosi znamiona choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę strona przeciwna...
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową /Dz. U. Nr 83, poz. 760/. W tym zakresie właściwości do stwierdzenia związku ze służbą wojskową...

III SA/Kr 1034/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

lub niezdolności do zawodowej służby wojskowej, w razie stwierdzenia u żołnierza zawodowego choroby lub ułomności, wojskowa komisja lekarska orzeka również o: 1) związku lub braku...
związku tej choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową 2) zaliczeniu lub niezaliczeniu żołnierza zawodowego do jednej z grup inwalidów oraz o związku lub braku...

III SA/Kr 1648/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-27

. Schorzenia te skutkują zdaniem tego lekarza zaliczenie ich do schorzeń powodujących chorobę zawodową i są wyraźnym przeciwwskazaniem do pełnienia służby w charakterze żołnierza...
2012r. nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej I. uchyla zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie organu pierwszej instancji, II...

IV SA/Wr 352/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-24

Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby zawodowej, związku stwierdzonych chorób i ułomności ze służbą...
: a) schorzenia powodujące niezdolność od zawodowej służby wojskowej: 1) choroba niedokrwienna serca z przebytym zawałem ściany przedniej leczone PTCA+GPZ+stent (§ 38 pkt 5...

III SA/Kr 732/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-09-28

) w §21 ust. 1 przewiduje, że orzekając o zdolności lub niezdolności do zawodowej służby wojskowej w razie stwierdzenia u żołnierza zawodowego choroby lub ułomności wojskowa...
komisja lekarska orzeka również o związku lub braku związku tej choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową oraz zaliczeniu lub niezaliczeniu żołnierza zawodowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   43