Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 184/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-14

skargi została prawidłowo wysłana na adres wskazany przez zawodowego pełnomocnika skarżącej. Z uwagi nieobecność pełnomocnika, w dniu 3 marca 2016 r. przesyłka została...
, ponieważ skarżąca nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej., Skarżąca jako brak winy w uchybieniu terminowi wskazuje na chorobę...

I OZ 295/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-25

., W sprzeciwie zwrócił dodatkowo uwagę, że posiada skierowanie do poradni specjalistycznej choroby Alzheimera, z rozpoznanymi zaburzeniami pamięci, co uniemożliwia...
choroby Alzhaimera celem objęcia go leczeniem specjalistycznym z rozpoznaniem zaburzeń pamięci. Stan zdrowia skarżącego ogranicza zatem możliwość funkcjonowania w licznych...

II SA/Sz 17/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-26

te są porównywalne z innymi czynnościami wykonywanymi przez M. J. w dniu, 22 sierpnia 2017 r., takimi jak przyjmowanie wizyt i prowadzenie rozmów na tematy zawodowe i społeczne...
. wyrok WSA w Gliwicach z 14 marca 2018 r. sygn. II SA/Gl 1212/17)., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się też, że nawet choroba nie stanowi przesłanki...

II SA/Rz 932/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-07-06

zasadny był udział po stronie skarżącej tzw. zawodowego pełnomocnika (uzasadniający jednocześnie brak winy w niedochowaniu przez skarżącą terminu do złożenia wniosku...
o ustanowienie dla skarżącej zawodowego pełnomocnika, w otwartym terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Nie bez znaczenia jest również fakt błędnego...

II SA/Rz 142/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-30

wydatkami (opisanymi szczegółowo w załączniku do pierwszego z wniosków), które wg oświadczenia skarżącego w ostatnim okresie z uwagi na chorobę żony znacząco wzrosły...
organów samorządu zawodowego i to do nich należy się zwracać z taką prośbą; w przypadku ustanowienia adwokata w postępowaniu przed WSA w Rzeszowie, sprawy ich wyznaczenia...

II SA/Rz 654/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-10

tym, iż wnioskodawca uzyskuje dofinansowanie i nie ponosi kosztów sądowych w sprawie albo też nie pokrywa kosztów wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika (względnie uzyskuje...
na leczenie głównie własne w związku z nieuleczalną chorobą. Jest to średnio kwota ok. 900 zł miesięcznie, na którą składają się: lekarstwa (500 zł), środki higieny (300 zł...

II SA/Sz 547/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

na podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem [...], innych chorób...
. Nie figuruje on przy tym w rejestrze geodetów prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete). Stąd należało...

II SA/Rz 378/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-29

z chorobą i podeszłym wiekiem skarżącego, pełnomocnik nie mógł się z nim skontaktować wcześniej niż w dniu 2 listopada 2007 r. Do tego czasu nie mógł również podejmować żadnych...
uruchamiająca postępowanie przed sądem II instancji nie ma obowiązku korzystania z pomocy zawodowego pełnomocnika w szerszym zakresie niż sporządzenie skargi kasacyjnej...

SA/Rz 250/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-28

, iż skarżąca od 1991 r. jest inwalidką I grupy, mieszka samotnie, a ze względu na stan zdrowia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jej choroba jest więc dodatkową...
zawodowe, bądź w miejscu widocznym na nieruchomości, której postępowanie dotyczy. Z pisma procesowego pełnomocnika skarżącej z dnia 12.11.2001 r. /K. 8 akt organu II...

II SA/Rz 656/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-10-14

użytku gruntowego w działce, mogą być dokonywane w ramach pracy geodezyjnej wykonywanej lub kierowanej przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi...
legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego...
1   Następne >   2