Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

III SA/Gd 1014/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-18

. 2 pkt 5 u.s.g., Wskazał, że K. G. został wyłoniony w drodze konkursu rozstrzygniętego w dniu 20 maja 2019 r. , wobec czego opinia związków zawodowych oraz stowarzyszeń...
zawodowych i twórczych nie jest konieczna. Wskazał, że A prowadzi działalność w oparciu m.in. o mienie gminy w postaci budynku B w P., budynku C w D., budynku D w M...

III SA/Gd 115/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-12-22

.) nie wynika bowiem, że choroba pełnomocnika miała charakter nagły, który pozwalałby na uznanie, że pełnomocnik w ogóle nie mógł wykonywać swoich czynności zawodowych...
oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy czy też zajmowanie się sprawami zawodowymi, tym bardziej nadzorowaniem jakichkolwiek terminów i wykonywaniem zobowiązań. Nadto kontakt...

II SA/Po 626/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-17

właściwych stowarzyszeń zawodowych i twórczych, mimo że na terenie gminy działalność prowadzi szereg stowarzyszeń zawodowych i twórczych, których działalność kulturalna...
dyrektora instytucji kultury z pominięciem konsultacji (zasięgnięcia opinii) ze stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi, właściwymi ze względu na rodzaj działalności prowadzonej...

III SA/Gd 49/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-02

w K. (Dz. Urz. Woj. [...] z 2016 r., poz. [...] - dalej także jako 'statut GOK'), po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu...
, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu...

III SA/Kr 740/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-17

Kultury bez zasięgnięcia opinii związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych i twórczych, w sytuacji kiedy odwołanie dyrektora instytucji kultury wymaga uprzedniego...
zasięgnięcia opinii działających w niej związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez tę instytucję...

III SA/Kr 655/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-27

nastąpiła wskutek stwierdzenia, że Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy podejmowała działania nie licujące z zasadami rzetelności i uczciwości zawodowej...
ust. 6 tej ustawy. Obowiązek zasięgania - przy odwołaniu dyrektora - opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych stanowi wymóg, który istnieje obecnie...

I OSK 1577/13 - Wyrok NSA z 2013-10-11

w tym samym dniu, tj. [...] kwietnia 2012 r. faksem poinformował Wójta Gminy [...], że B.B. nie będzie obecna w pracach komisji konkursowej z powodu poważnej choroby., W dniu...
, że po wyznaczeniu przez związek zawodowy ZNP D.Z. na członka komisji konkursowej niemożliwe było wprowadzenie zmiany w jej składzie w oparciu o upoważnienie dla B.B....

II SA/Sz 163/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-14

- poprzez uchybienie normie prawnej wyrażonej w tym przepisie i jej niezastosowanie - brak opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych,, 3) naruszenie...
nastąpiło bez zasięgnięcia opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W rzeczywistości Wójt Gminy S...

II SAB/Po 226/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-19

) stanowiących o działaniach na lata nieobjęte dokumentami wskazanymi w pkt 1 wniosku, w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych...
komunikatów, 2) dokumenty zawierające informacje dotyczące procedur działania w obliczu chorób zakaźnych u ludzi, 3) dokumenty zawierające informacje dotyczące kosztów...

II SA/Ol 176/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-04-04

dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Nie wystąpiono o wydanie opinii do związków zawodowych działających w tej instytucji kultury, ponieważ w Gminnym Ośrodku Kultury...
w '[...]' nie działają związki zawodowe., '[...]' wezwał Wójta Gminy '[...]' do usunięcia naruszenia prawa polegającego na zaniechaniu wystąpienia przed odwołaniem Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   7