Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 1050/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

w imieniu swoich mocodawców (w tym skarżącej) i choroba nie wyłączyła go całkowicie z wykonywania obowiązków zawodowych. Nadto wskazał, że ów rzecznik patentowy nie ustanowił...
tego tłumaczenia przez zawodowego pełnomocnika skarżącej jego chorobą, przy jednoczesnym wykonywaniu przez tego pełnomocnika, w tym samym czasie, innych zawodowych obowiązków tj...

VI SA/Wa 1997/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-11

ramiprilu do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, w tym u pacjentów wysokiego ryzyka, znane jest z publikacji w Mac Master University, News Release, May 11, 1999., Urząd...
nowego medycznego przeznaczenia znanej substancji leczniczej niezbędne jest zarówno wskazanie choroby, przeciwko której dana substancja jest stosowana, scharakteryzowanie...

VI SA/Wa 252/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-13

na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. 'Leczenie chorób układu...
chorób układu oddechowego', nr [...] zgłoszonego do ochrony w dniu [...] kwietnia 2001 r. przez S., S., Wielka Brytania, na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...

II GZ 235/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

prowadzonej działalności zawodowej, aby jego nieobecność, nawet spowodowana zdarzeniami losowymi, w tym również chorobą, nie tamowała terminowego wykonywania czynności...
związanych z tokiem prowadzonego z jego udziałem postępowania. Pełnomocnik powinien wykonywać swoje obowiązki z uwzględnieniem należytej staranności. Długotrwała choroba...

II GZ 291/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

. [...] akt sądowych). Stan zdrowia uniemożliwiał mu wykonywanie czynności zawodowych, w tym złożenie w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 23 września...
uchybienia terminu była choroba pełnomocnika, na którą zapadł w czasie pobytu poza siedzibą kancelarii. Lekarz z Kliniki Okulistycznej w K. zalecił mu powstrzymywanie...

II GZ 292/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

. [...] akt sądowych). Stan zdrowia uniemożliwiał mu wykonywanie czynności zawodowych, w tym złożenie w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 23 września 2009 r...
terminu była choroba pełnomocnika, na którą zapadł w czasie pobytu poza siedzibą kancelarii. Lekarz z Kliniki Okulistycznej w Katowicach zalecił mu powstrzymywanie...

VI SA/Wa 1551/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-01

przez niego wypracowana. Uprawniony z ostrożności procesowej wskazał, że po jego stronie istniały ważne powody nieużywania znaku w postaci długotrwałej choroby jednego...
ze wspólników spółki cywilnej będącej uprawnionym ze spornego prawa - M. T. Uprawniony wskazał, że ww. choroba oraz przeszczep nerki, do którego doszło w 2011 roku, wpłynęły...

II GSK 1143/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na uiszczenie opłaty okresowej było spowodowane nieoczekiwaną i długotrwałą chorobą pracownika odpowiedzialnego w spółce za prowadzenie spraw związanych z ochroną wynalazku...
od tego podmiotu, takiej jak przerwa w komunikacji, powódź, pożar., Odnosząc się do choroby podmiotu zainteresowanego organ podał, że może być ona zaliczona do okoliczności...

VI SA/Wa 776/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

. Ze względu na ostre i bolesne zapalenie rogówki nie mógł wykonywać czynności zawodowych w Kancelarii, w tym złożyć wniosku o uzasadnienie. Poprawa stanu zdrowia, pomimo...
chorobę - ale nie każdą - wyłącznie taką, która miała nagły i obłożny charakter i nie pozwalała na wyręczenie się inną osobą. Sam fakt choroby, a nawet dysponowanie...

VI SA/Wa 777/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

. Ze względu na ostre i bolesne zapalenie rogówki nie mógł wykonywać czynności zawodowych w Kancelarii, w tym złożyć wniosku o uzasadnienie. Poprawa stanu zdrowia, pomimo...
chorobę - ale nie każdą - wyłącznie taką, która miała nagły i obłożny charakter i nie pozwalała na wyręczenie się inną osobą. Sam fakt choroby, a nawet dysponowanie...
1   Następne >   +2   +5   8