Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OZ 684/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

, że fakt podpisania skargi w dniu 10 lutego 2014 roku nie jest jednoznaczny z tym, że pełnomocnik skarżącej wykonywała czynności zawodowe w czasie choroby. Skarga...
zaświadczenie lekarskie z dnia 10 lutego 2014 r. wskazujące, że w dniach 10-16 lutego 2014 r. adwokat 'nie może wykonywać czynności zawodowych'., Ponadto we wniosku adw. M...

IV SA/Wa 2539/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

pełnomocniku ciąży obowiązek takiego zorganizowania prowadzonej działalności zawodowej, aby jego nieobecność, nawet spowodowana zdarzeniami losowymi, w tym również chorobą...
. A. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...], wskazując, iż uchybienie terminu w uiszczeniu wpisu spowodowane było jej chorobą...

IV SA/Wa 652/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

r. adwokat 'nie może wykonywać czynności zawodowych'., Ponadto we wniosku adw. M. Z. podała, że Sąd dokonał zbyt restrykcyjnej wykładni przepisu art. 83 § 3 ustawy Prawo...
, nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania, że nie mogła w tym czasie podejmować czynności zawodowych, czy sprawować nadzoru nad kancelarią. W orzecznictwie sądów...

V SA/Wa 575/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

. o cudzoziemcach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie, iż przedstawione zaświadczenia o chorobach nie usprawiedliwiają nieobecności cudzoziemca poza granicami RP...
, gdy do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz dla załatwienia sprawy i pominięto zbadanie z urzędu, iż skarżący był zobowiązany do wykonywania obowiązków zawodowych...

IV SA/Wa 1719/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

, że w związku z dolegliwościami w postaci wysokiego ciśnienia i choroby umysłowej wyjechał z Polski do [...] należy stwierdzić, iż pan S. A. w przedmiotowym wniosku nie zawarł...
chorób. Wskazując, że na terytorium [...] pojechał w celach leczniczych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte...

II OSK 128/21 - Wyrok NSA z 2021-09-09

(istnienie tych przesłanek może zostać 'wzmocnione' poprzez ukazanie aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej skarżącej) i czy te okoliczności zostały prawidłowo...
obejmuje prawo jednostki do tworzenia i rozwijania relacji z innymi ludźmiw tym związku zawodowe lub biznesowe., Pełnomocnik podziela ustalenia Sądu odnośnie okoliczności...

IV SA/Wa 802/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:, - wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej...
obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;, - (-.), - leczeniem cudzoziemca., Analiza akt postępowania wskazała na istnienie podstawy...

IV SA/Wa 2588/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

, aby termin z art. 87 § 1 ppsa liczyć od daty powzięcia przez reprezentującą stronę radcę prawnego wiadomości o wyznaczeniu przez organ samorządu zawodowego., Ze względu...
. Choroba była tego rodzaju, że ze względu na 'informację' lekarza, skarżący powinien leżeć, a w związku z tym, konieczna była pomoc osób trzecich., Żadne z zaświadczeń...

IV SA/Wa 2967/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-24

nie udokumentował, iż jego stan zdrowia uniemożliwia mu odbycie podróży do kraju pochodzenia. Z dołączonej dokumentacji medycznej wynika, że skarżący [...] choroba ta nie stanowiła...
stwierdził, że 'samo występowanie choroby u cudzoziemca nie stanowi naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności'. Stwierdzono, że w toku...

IV SA/Wa 2967/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

, że skarżący cierpi [...], jednakże choroba ta nie stanowiła przeszkody w odbyciu przez niego w maju 2013 r. podróży lotniczej do [...]. Ponadto jak wynika z oświadczenia...
I instancji. Komendant Placówki Straży Granicznej w [...] zasadnie stwierdził, że 'samo występowanie choroby u cudzoziemca nie stanowi naruszenia art. 3 Konwencji o ochronie praw...
1   Następne >   +2   4