Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 1070/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

Protokolant starszy referent Marcin Borkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2013 r. spraw ze skarg A. K. i Związku Zawodowego [...] na decyzję Szefa Służby...
. oraz odwołania Związku Zawodowego [...], utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] października 2012 r. w sprawie zwolnienia funkcjonariusza A. K...

I OSK 632/14 - Wyrok NSA z 2015-06-03

Protokolant st. asystent sędziego Marcin Rączka po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skarg kasacyjnych A.K. i Związku Zawodowego...
[..]od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1070/13 w sprawie ze skarg A.K. i Związku Zawodowego...

II SA/Wa 860/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-05

sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1404), w związku z nieobecnością w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok., Organ pierwszej instancji...
wskazał, że przyczyną zwolnienia D. S. ze służby była jej nieobecność w służbie z powodu choroby trwającej od dnia 11 października 2013 r. do dnia 7 stycznia 2015 r. tj. dłużej...

II SA/Wa 2216/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-28

zawodowych o wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Organizacje związkowe wyraziły negatywne stanowisko w sprawie zwolnienia J. S. ze Służby Celnej. Postanowieniem z dnia...
. Organ podniósł również, że funkcjonariusz na skutek długotrwałej absencji ma ograniczone możliwości uzupełniania i aktualizacji wiedzy zawodowej niezbędnej do prawidłowego...

II SA/Wa 852/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

., W toku postępowania Dyrektor Izby Celnej w S. poinformował pismami z dnia 24 czerwca 2015 r. Związek Zawodowy Służby Celnej Województwa [...], Związek Zawodowy Szczególnego...
Nadzoru Podatkowego i Akcyzy oraz Koło Terenowe Związku Zawodowego Celnicy PL w Izbie Celnej w S., o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia, czy zachodzą przesłanki...

I OSK 2774/15 - Wyrok NSA z 2016-12-22

2010 r. do dnia wszczęcia postępowania, tj. do 23 kwietnia 2014 r. S.S. był nieobecny w służbie z powodu choroby łącznie przez 710 dni. Z zestawienia zwolnień lekarskich...
wynika, że okresy nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu jego choroby nie przekraczały 14 dni miesięcznie. W związku z tym S.S. w czasie swej absencji otrzymywał...

I OSK 658/17 - Wyrok NSA z 2018-10-02

z dnia 24 czerwca 2015 r. o powyższym poinformował Związek Zawodowy Służby Celnej Województwa [...], Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy oraz Koło...
Terenowe Związku Zawodowego Celnicy PL w Izbie Celnej w [...] prosząc o udzielenie opinii w terminie 5 dni od otrzymania pisma., Przewodniczący Związku Zawodowego Służby...

II SA/Wa 599/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

stycznia do 28 lutego 2010 r. absencja funkcjonariusza z powodu choroby, na okoliczność której przedłożył zwolnienia lekarskie, obejmowała łącznie 899 dni. W związku...
dyskryminujące funkcjonariusza celnego za stan zdrowia oraz pozbawiając go zabezpieczenia społecznego w okresie niezdolności do pracy ze względu na chorobę,, 3. art. 10 kpa, poprzez...

II SA/Wa 1205/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-10

, aby przenieść funkcjonariusza. Organ stwierdził także, iż biorąc pod uwagę posiadane przez celnika kwalifikacje i przygotowanie zawodowe oraz sytuację rodziną - to spełnia...
kadr w Służbie Celnej' zawartym w dniu 30 września 2004 r. pomiędzy Pełnomocnikiem Ministra Finansów do Spraw Alokacji Kadr Służby Celnej, a Federacją Związków Zawodowych...

I OSK 2163/11 - Wyrok NSA z 2012-05-17

choroby, na okoliczność której przedłożył zwolnienia lekarskie, obejmowała łącznie 899 dni. W związku z tym dalsze pozostawanie wymienionego w służbie nie gwarantuje...
Zawodowego Celnicy PL, który wniósł od niej odwołanie, zaś Szef Służby Celnej stwierdził jego niedopuszczalność z uwagi na brak pełnomocnictwa S. S. do reprezentowania...
1   Następne >   +2   4