Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

III OSK 1833/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

w Warszawie z dnia 2 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 2291/18 w sprawie ze skargi Związku Zawodowego Celnicy PL z siedzibą w O. na decyzję Szefa Krajowej Administracji...
2019 r., sygn. akt II SA/Wa 2291/18 oddalił skargę Związku Zawodowego Celnicy PL z siedzibą w O. na decyzję Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z [...] października...

III SA/Wa 1654/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-08

tylko kosmetologom różnego typu dermatoz skóry i jej przydatków oraz chorób tkanki łącznej, mięśniowej twarzy i ciała. Pacjenci szukający u Wnioskodawcy pomocy dzielą...
lub bezpośrednio po nim, któremu wizytę w gabinecie w celu dalszego leczenia, zmniejszenia i zahamowania objawów choroby lub zapobieganiu nawrotowi choroby zaleca lekarz...

II SA/Wa 1956/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-12

ustawy o związkach zawodowych poprzez akceptację faktu zwolnienia Skarżącego ze służby pomimo, iż Skarżący był pod ochroną związkową jako Przewodniczący Związku...
Zawodowego Celnicy PL przy Izbie Administracji Skarbowej w O. i nie można było go zwolnić lub zmienić na niekorzyść warunków pracy lub płacy (bez zgody związku zawodowego...

II SA/Wa 1381/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

służbowe odpowiednie do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych., Rejonowa Komisja Lekarska w dniu [...] czerwca 2016 r. orzekła o niezdolności funkcjonariusza do służby...
zgodnie z wykazem chorób i ułomności zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii...

II SA/Wa 1799/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-28

oczekiwanym (łączna ocena Dyrektora Izby Celnej w O. - 3,10; luka kompetencyjna przy kompetencji etyka zawodowa - 1). Kompetencja etyka zawodowa oznacza, że zachowanie...
funkcjonariusza w służbie i poza nią jest zgodne z zasadami etyki zawodowej, a w szczególności charakteryzuje się uczciwością, bezstronnością, praworządnością...

II SA/Wa 2621/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

lekarskim nie może stanowić podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby Szef KAS wyjaśnił, że jakkolwiek korzystanie ze zwolnień lekarskich w okresie choroby, samo...
z odwołaniem przedłożyła dalszą dokumentację potwierdzającą, iż nieustannie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe, cieszyła się pozytywną opinią przełożonych, a także otrzymywała...

II SA/Wa 1024/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

(pełnienia służby) kierował się potrzebami kadrowymi nowych jednostek KAS i jej zadaniami oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacjami zawodowymi...
i podatkowe . Odwołujący się dodał, że przez cały okres służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, kończąc studia podyplomowe czy uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach...

II SA/Wa 1464/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-10

-Skarbowej, ewolucję struktury i zadań jednostek KAS, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, miejsca zamieszkania., Szef Krajowej Administracji...
zawodowego i możliwości zarobkowania zgodnie z poszerzaną wiedzą, specyficzną specjalizacją zawodową, kwalifikacjami, zaangażowaniem i dobrą wolą., W uzasadnieniu skarżąca...

I FSK 1421/18 - Wyrok NSA z 2022-01-21

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w granicach wyznaczonych przez art. 183 § 1 ustawy z dnia 30...
w tym zakresie przybrała formę zawodową., Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wypowiadał się w tym temacie - m.in. wyrok z 29 października 2007 r. sygn. akt I FPS 3/07...

II SA/Wa 679/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-10

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w porównaniu z pozostałymi funkcjonariuszami pełniącymi służbę w Oddziale Celnym Nabrzeże [...] w Urzędzie Celnym w [...]. Wyjaśnił...
celne wraz z podległymi oddziałami celnymi. DIAS uwzględnił posiadane przez Skarżącego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w porównaniu z pozostałymi funkcjonariuszami...
1   Następne >   3