Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 2540/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

nadgarstka jest zaś uznawany za przewlekłą chorobę zawodową na gruncie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...
, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. z 2002...

VIII SA/Wa 349/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

, że cierpi na chorobę tzw. zespół [...], ma [...],[...],[...] oraz [...]. Zespół [...] jest zaś uznawany za przewlekłą chorobę zawodową na gruncie rozporządzenia Rady...
Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania...

II SA/Wa 1741/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

w tym zakresie, (...). Zresztą kwestia choroby zawodowej i kwestia zdolności do służby są różnymi instytucjami prawnymi. Zatem cechą, która pozwala na odmienne...
do Szefa ABW. P.P. uniósł o rozważenie zmiany propozycji kadrowej i przedstawienie nowej, która będzie uwzględniała jego wykształcenie, kompetencje, doświadczenie zawodowe...

II SA/Wa 1720/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-20

schorzenie ma charakter trwały) - na podstawie § 10 pkt 2 i § 11 pkt 1, Dział IV - Narząd wzroku, załącznik nr 6 'Wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby...
ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie...

I OSK 1352/15 - Wyrok NSA z 2016-09-02

choroby. A. S. zaprzestał służby z powodu choroby w dniu 8 stycznia 2013 r. Korzystał on ze zwolnienia lekarskiego do dnia 30 kwietnia 2013 r. Od tego dnia funkcjonariusz...
z powodu choroby. Spór w sprawie sprowadza się do kwestii, czy doszło do przerwania biegu 12-miesięcznego okresu liczonego od dnia 8 stycznia 2013 r. i od jakiej daty...

II SA/Wa 1048/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] kwietnia 2014 r. bez numeru w przedmiocie ustalenia niezdolności do służby oraz ustalenia stopnia inwalidztwa i związku chorób...
inwalidztwa, braku związku inwalidztwa ze służbą, braku związku inwalidztwa z chorobą pozostającą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, braku...

II SA/Wa 1381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

chorób i ułomności, schorzeń, uszczerbku na zdrowiu, inwalidztwa, obrażeń ze służbą wojskową, zarówno czynną jak i zawodową., Analiza powyższych przepisów wskazuje...
Komisji Lekarskiej nr [...] Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w G. w części dotyczącej 'związku choroby ze służbą', zarzucając, że Komisja nie stwierdziła związku...

I OSK 866/15 - Wyrok NSA z 2016-09-16

funkcjonariusza w służbie z powodu choroby, a także z uwagi na rozwiązania prawne odnoszące się do wielu innych grup zawodowych. W tej sytuacji można co najwyżej rozważać...
zwolnieniach lekarskich. Z treści art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o ABW wynika, że choroba funkcjonariusza powoduje zaprzestanie pełnienia służby. Ustawodawca używając...

I OSK 2029/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

chorób ze służbą 1. oddala skargę kasacyjną; 2. odstępuje od zasądzenia od M. R. na rzecz Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kosztów...
do służby oraz ustalenia stopnia inwalidztwa i związku chorób ze służbą, oddalił skargę w zakresie ustalenia niezdolności do służby i odrzucił skargę w pozostałym zakresie...

III OSK 3780/21 - Wyrok NSA z 2022-11-10

się na przepis ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także na zasady etyki zawodowej określone w załączniku do decyzji Nr 27 Szefa ABW z dnia 25...
marca 2015 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zarządzenia Nr 902 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8...
1   Następne >   +2   4