Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

II SA/Sz 318/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-14

zawodowej zespołu wibracyjnego w postaci mieszanej wymienionej w poz. 22 pkt 3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia, 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób...
zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz...

II SA/Bd 743/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-20

choroby zawodowej i Państwowa Inspekcja Pracy nie jest uprawniona do stwierdzenia choroby zawodowej., Następnie postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009 roku znak...
. w sprawie wypadku przy pracy w [...] we W. oraz choroby zawodowej nabytej w [...] we W. winno być wniesione-do dwóch organów tj. w sprawie wypadku przy pracy...

II SA/Bd 475/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-08-06

[...] Marszałka Województwa [...] o przekazaniu według właściwości pisma S. S. z dnia [...] lutego 2008r. w sprawie wypadku przy pracy w WZKS ' D.' we W. oraz choroby zawodowej...
oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, jak również analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających...

II SA/Op 209/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-21

od powyższych rozważań - sięgnąć można do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania...
w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach ( Dz. U. 2002 Nr 132 poz. 1115 )., Postępowanie...

II OZ 1339/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-06

i stwierdzenia choroby zawodowej, która podlega ustawowemu zwolnieniu od kosztów sądowych na mocy art. 239 pkt 1 lit. 'c' ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo...
przez właściwy organ samorządu zawodowego pełnomocnikowi. W myśl art. 36 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pełnomocnictwo może być:, 1) ogólne...

I OSK 1673/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

odszkodowania z tytułu długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem choroby zawodowej (630,83 złotych). Do wywiadu środowiskowego dołączone zostały dokumenty obrazujące...
bowiem doliczono do niego odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej, które powinno zostać uznane za jednorazowe świadczenie socjalne, niestanowiące dochodu w myśl ustawy o pomocy...

II SA/Bd 475/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-16

zawodowych., Analiza akt prowadzi do wniosku, iż sprawa S. S. dotyczy dwóch zagadnień: wypadku przy pracy oraz stwierdzenia choroby zawodowej, wobec czego na podstawie...
administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm; zwanej dalej p.p.s.a. ) przewiduje ustawowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach dotyczących chorób...

IV SA/Wr 323/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-20

trzech kończyn - zwyrodnienia stawu skokowego i obustronnego zapalenia nakłykci łokciowych (choroba zawodowa). Nie otrzymuje renty ani innego świadczenia. Obliczony...
, spowodowanego chorobą zawodową. Strona podała, że w ramach pomocy z MOPS-u otrzymuje dwudaniowe obiady w dni powszednie i jest to jedyny posiłek dziennie. Przyznana kwota...

I OSK 2057/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii '[...]'. U podstaw decyzji legło pismo Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii...
istnienia zastrzeżeń i wątpliwości co do stanu zdrowia odwołującego się wynikają z informacji przekazanych przez Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych...

III SA/Łd 253/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-03

, że decyzja jest konsekwencją pisma, które wpłynęło do organu od Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii, z którego treści wynika...
odwołującego się., Wynika to z informacji przekazanej przez Kierownika Oddziału Toksykologii Kliniki Chorób Zawodowych i Toksykologii., P. Z. w skardze do Wojewódzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100