Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 1083/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

na niezdolność aplikanta do pracy w dniu kolokwium lub niezdolność aplikanta do stawienia się na kolokwium z powodu choroby. Nieobecność nie została również usprawiedliwiona...
organy samorządu zawodowego radców prawnych sprawują zróżnicowane zadania z zakresu administracji publicznej. W określonych sytuacjach są także powołane do orzekania...

VI SA/Wa 1726/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

wniosek o usprawiedliwienie jej nieobecności na kolokwium poprawkowym z prawa finansowego z powodu choroby. Skarżąca załączyła zwolnienie lekarskie., Następnie, z uwagi...
swoją nieobecność złym stanem zdrowia spowodowanym m.in. wegetatywną chorobą żołądka. Skarżąca wskazała ponadto, że kolokwium z prawa finansowego jest jej ostatnim...

II GZ 393/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-18

do uzupełnienia braku formalnego skargi. We wniosku wskazała, że w lutym 2020 r. nie przebywała w miejscu swojego zamieszkania, wykonując czynności zawodowe w Warszawie...
zalicza przerwę w komunikacji, nagłą chorobę strony lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itp., Zdaniem Naczelnego Sądu...

VIII SA/Wa 161/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

skarżącego do dwuinstancyjnego postępowania. Przepis ten wymienia enumeratywnie kompetencje organu samorządu zawodowego - KRRP. Jedną z tych kompetencji jest niewątpliwie...
przez stronę lub jej pełnomocnika zalicza się przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar, nieprawidłowe doręczenie pisma...