Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Wr 1100/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-30

niejawnym wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn...
w sprawie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn...

II SAB/Wr 106/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Skarga na bezczynność Rady Powiatu L. polegającą na niepodjęciu uchwały w sprawie zmiany formy gospodarki finansowej tego zakładu postanawia 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; 2) uiszczony wpis w kwocie 5 /słownie: pięciu/ zł zwrócić w całości stronie skarżącej.

II SA/Ka 1844/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-21

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady Powiatu M. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zmian w statucie zakładu opieki zdrowotnej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe

I SA 2247/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-01-22

Sprawa ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Powiatu z dnia '[...]' r. Nr '[...]' w przedmiocie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

III SA/Wr 64/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-26

u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Tym samym w praktyce...
Koordynatora ds. Marketingu i Współpracy z Samorządami. Podstawą rozwiązania umowy o pracę jest częsta i długotrwała nieobecność w pracy, spowodowana chorobą pracownika...

II SAB/Wr 110/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-28

Sprawa ze skargi A S.A. w L. na bezczynność Rady Powiatu G. co do podjęcia uchwały o zmianie formy gospodarki finansowej lub likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. oddala skargę.

IV SA/Gl 1003/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-30

Adam Mikusiński Protokolant Paulina Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego A Oddział Terenowy...
w P., Zakładowej Organizacji Związkowej B przy ZOZ w P., Ogólnopolskiego Związku Zawodowego C przy ZOZ P.- Zakładowa Organizacja Związkowa w P. na uchwałę Rady Powiatu...

II OSK 2066/11 - Wyrok NSA z 2011-12-14

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Gl 1003/10 w sprawie ze skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział...
Terenowy w Pszczynie, Zakładowej Organizacji Związkowej KZZPMLD przy ZOZ w Pszczynie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy ZOZ Pszczyna...

II OSK 191/14 - Wyrok NSA z 2015-09-30

w A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt II SA/Bk 674/13 w sprawie ze skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego...
674/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej...

II SA/Bk 674/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-23

października 2013 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowa Organizacja Związkowa z siedzibą w SP ZOZ w A. na uchwałę...
do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, 3. zasądza od Powiatu Augustowskiego na rzecz strony skarżącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych...
1   Następne >   +2   4