Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GNP 1/20 - Postanowienie NSA z 2021-01-19

zawodowego oraz prowadzonej działalności na terytorium Wielkiej Brytanii., Sąd I instancji oddalając skargę na tą uchwałę stwierdził, że większość podniesionych...
przez stronę w skardze zarzutów koncentrowała się na kwestii uznania kwalifikacji zawodowych skarżącego. Sąd stwierdził również, że powołanych w skardze przepisów dyrektywy...

III OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

sprawy., M.P. w dniu 27 marca 2018 r. wystąpił do K. o udostępnienie kopii umów zawartych przez samorząd zawodowy P. z kancelarią radcy prawnego K.Z., Organ wezwał...
o zmianie treści art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób...