Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 520/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-16

6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Nie może stanowić kwestii, że tak określona przyczyna...
jest pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 2 marca 1998 r. na czas nieokreślony. Skarżąca podała, że w związku z długotrwałą chorobą, pracownik...

II SA/Łd 124/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-04

wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Sam fakt sporządzenia opinii o projekcie...
reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 947 ze zm.). Zgodnie z art. 22...

II SA/Wa 1202/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-18

naruszenie art. 19 ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019r., poz. 263, zwana dalej 'u.z.z.') przez jego błędne zastosowanie. Wojewoda wniósł...
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli', ale Związek Nauczycielstwa Polskiego, Oddział w [...] (zwany dalej 'ZNP') w piśmie z [...] grudnia 2019r., skierowanym...

II SA/Bd 420/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-07-21

chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Natomiast zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zawarty wart. 3...
, - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych...

II SA/Wa 2822/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

naruszenie przepisu art. 19 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263, zwanej dalej ,,u.z.z.') poprzez uchybienie...
procedurze uzgodnienia skarżonej uchwały ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli., Do wydania zaskarżonej uchwały doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym...

IV SA/Wr 266/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

, że dodatek za trudne warunki pracy nie przysługuje w okresach nieobecności w pracy za wyjątkiem okresów:, - urlopu macierzyńskiego;, - urlopu wypoczynkowego;, - choroby...
niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży...

II OZ 246/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-06

skarżącego jako przyczynę uchybienia terminowi wskazał chorobę i długotrwałe zwolnienie lekarskie spowodowane wypadkiem, jednakże mimo choroby pełnomocnik skarżącej złożył...
zaś skarga mimo choroby została w ustawowym terminie nadana przez pełnomocnika skarżącej, a uchybienie terminowi nastąpiło wyłącznie z winy pełnomocnika, który błędnie...

II SA/Sz 837/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-17

nauczyciela na konferencje metodyczne i konkursy,, 4) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte...
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz. 854 ze zm.),, - art. 30 ust. 6 pkt 2, art. 42 ust. 2b w związku z art. 42 ust. 2 pkt 2, art. 74 ustawy Karta...

IV SA/Wr 274/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-26

zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Zmiana wysokości...
zaopiniowaniu przez związek zawodowy., Zdaniem Organu Nadzoru wprowadzenie dodatkowego, zewnętrznego organu do współdziałania w zakresie przyznawania indywidualnie...

II SA/Op 203/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-24

choroby pełnomocnika skarżących uniemożliwiającej działanie w imieniu mocodawców, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania., Wezwanie to odebrała w dniu 2 marca 2009 r. E. G...
., że powodem dla którego nie mógł się on osobiście zająć opłaceniem skargi kasacyjnej była jego choroba. W związku z tym tut. Sąd wezwał W. G. do uprawdopodobnienia...
1   Następne >   +2   6