Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Adwokacka X

VI SA/Wa 1608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-21

Powyższą uchwałę o zawieszeniu w czynnościach zawodowych ORA w C. podjęła na podstawie art. 44 ust. 3 p.o.a., w myśl którego to przepisu okręgowa rada adwokacka...
może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy. Z powyższego przepisu...

II SAB/Bk 114/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-30

zawieszenia w czynnościach zawodowych trwającą u skarżącej chorobą, podczas gdy w jej ocenie podstaw do takiego twierdzenia brak. Skarżąca przedstawiła przebieg dotychczasowej...
. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową Radę Adwokacką w B. w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych 1. umarza...

VI SA/Wa 3216/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

zawodowych po wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia stałej niezdolności do wykonywania zawodu, nie jest wymagana opinia biegłych psychiatrów orzekająca o chorobie...
Rady Adwokackiej z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych oddala skargę w całości Zaskarżoną...

VI SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych oddala...
zawodowych na podstawie art. 4c ust. 3 P.a., Powyższa uchwała Prezydium NRA zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Uchwałą z '(...)' czerwca 2015 r. ORA...

III OSK 2697/21 - Wyrok NSA z 2022-07-26

, są organami samorządu zawodowego adwokatów, a skoro organy tego samorządu są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, to wskazane wyżej przepisy stanowią źródło...
przez organy samorządu adwokackiego, jako zlecone zadania publiczne. Prezydium NRA i ORA, jako organy samorządu zawodowego są bowiem podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia...

VI SA/Wa 1875/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-06

z dnia [...] sierpnia 2006 r. bez numeru w przedmiocie wszczęcia postępowania, tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych, skierowania na badania...
w czynnościach zawodowych adwokata S. M. oraz skierowania skarżącego na specjalistyczne psychiatryczne badania lekarskie; 3) stwierdza, że uchwały określone w pkt. 2...

VI SA/Wa 33/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-02

wysokości utraconego dochodu, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci historii choroby, w tym celu zwrócenie się do G. Sp. z o.o. NZOZ, W. o przedłożenie...
uwierzytelnionej kserokopii karty choroby skarżącej na okoliczność zastosowanych sposobów leczenia środkach farmaceutycznych, dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu...

VI SA/Wa 2382/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

przykładowo od wydania orzeczenia o tymczasowym zawieszeniu go w czynnościach zawodowych, jest wymagana opinia biegłych psychiatrów orzekająca o chorobie psychicznej. Opinia taka...
rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym., Z akt sprawy wynika, że w dniu 24 lipca 2013 r. Skarżąca została zawieszona w czynnościach zawodowych na okres...

IV SAB/Wr 11/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-27

adwokackich nie stanowią wykonywania zadań władzy publicznej, tylko działania samorządu zawodowego, a w ramach tych posiedzeń rady nie wykorzystują mienia komunalnego...
., Następnie Rada stwierdziła, że w określonym konstytucyjnie zakresie obowiązek udostępnienia informacji publicznej spoczywa również na organach samorządu zawodowego...

IV SAB/Wr 12/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-13

publicznej, tylko działania samorządu zawodowego, a w ramach tych posiedzeń rady nie wykorzystują mienia komunalnego ani mienia Skarbu Państwa. Nadto Rada stwierdziła...
, obowiązek udostępnienia informacji publicznej spoczywa również na organach samorządu zawodowego, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 61 ust. 1 zd. 2 - tzn. wykonują...
1   Następne >   3