Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

IV SA/Po 733/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-19

niejawnym sprawy ze skargi S. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] roku, znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę...
choroby zawodowej, gdyż nie zgadzam się z decyzjami wydanymi przez Zakład ubezpieczeń Społecznych'. Z akt sprawy wynika, iż odnosi się tej mierze do decyzji Zakładu...

I SA/Ke 148/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-17

w K., orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej, tj. alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry pochodzenia zawodowego oraz wydaną w dniu 13.09.2012 r. decyzję Państwowego...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej. Ponadto strona posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane do 30.09.2016 r...

IV SAB/Gl 112/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.P. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej...
odwołania od decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej nie dotyczy natomiast żadnej z wymienionych wyżej kategorii...

I SA/Sz 187/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-28

dłużniczka we wniosku z dnia [...] r., choroby zawodowej Zakład ustalił,, że[....] , orzeczeniem z dnia [...] r., oddalił wniosek ww. o przyznanie renty z tytułu choroby...
o przyznanie renty oraz jednorazowego odszkodowania z powodu (jak wskazuje dłużniczka we wniosku z dnia 2 czerwca 2009 r.) choroby zawodowej [...] wskazał...

V SA/Wa 687/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-20

pkt 4 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn.; dalej...
została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. 2019. 1205 - tekst jedn...

V SA/Wa 2196/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-16

przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą...
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

III SA/Łd 749/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-09-01

wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną...
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)., Stosownie do treści art. 15 zv ust. 1 ww. ustawy odmowa prawa...

III SAB/Wa 25/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-08

przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...

I SA/Kr 1688/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-03

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych...

II SA/Rz 241/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-24

i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ustalił H. K. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w związku z wypadkiem, na dalszy okres tj...
wydano na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa ta nie zawiera regulacji odnośnie trybu odwoławczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100