Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III SA/Po 557/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-10-05

niejawnym sprawy ze skargi L. M. z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie ustalenia choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę /-/ B. Koś Skarżący L. M. wniósł w dniu...
ustalenia choroby zawodowej- wnosi o rozpoznanie jego sprawy przez sąd administracyjny., Sąd zważył co następuje:, Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r...

II SA/Ka 2994/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-19

postępowania sądowego w sprawie o [...] z tytułu choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę Skarga dotyczy postępowania sądowego w sprawie [...]. Chodzi...

III SAB/Lu 16/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

. z dnia [...] lipca 2009 r., nazwane zażaleniem, odnosi się do postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym (sprawa o prawo do renty z tytułu choroby zawodowej, objęta...

IV SA/Gl 362/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-30

prowadzonych przed tym Sądem spraw z powództwa skarżącego o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, rentę z tytułu choroby zawodowej oraz rentę...

III SO/Kr 53/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-24

Ministrów do wydania decyzji jakie badania medyczne w celu rozpoznania choroby zawodowej zobowiązane są do przeprowadzenia przez jednostki medycyny pracy; stwierdzenia...
uchylił decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 sierpnia 2006r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oraz poprzedzającą ją decyzję organu...

IV SA/Gl 362/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-20

sądowych z powództwa skarżącego o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, rentę z tytułu choroby zawodowej oraz rentę wyrównawczą. Do skargi skarżący...

I OZ 758/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

z zakresu chorób zawodowych i ubezpieczeń społecznych nie podlegają wpisowi. Stwierdził także, iż w tej kwestii sprawa zawisła już przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...

I OZ 70/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-08

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

I OZ 904/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-25

, cierpi na chorobę zawodową 'zespół wibracyjny'., Skarżący nie przedłożył żadnej dokumentacji, która potwierdzałaby jego stan zdrowia. Przyznał, że komisja lekarska odmówiła...
- a pozwala na podjęcie pracy zawodowej. Nie pracuje jednak zawodowo i nie rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy., Przyznanie stronie prawa pomocy, w sytuacji kiedy sama...

II SA/Po 680/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

wieku, na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, lub, b) z powodu choroby lub utraty sił uznani zostali orzeczeniem wojskowej...
1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, lub, - z powodu choroby lub utraty sił uznani zostali orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnych...
1   Następne >   +2   4