Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SA/Bk 341/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-05-24

odszkodowania z tytułu rolniczej choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę , L. K. wywiódł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego...
mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu rolniczej choroby zawodowej powstałej dnia [...] marca 2012 r. Decyzja ta została wydana na podstawie przepisów ustawy...

VIII SA/Wa 196/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

odszkodowanie za, doznany wskutek rolniczej choroby zawodowej, stały uszczerbek na zdrowiu. Przypomniał także, że składki są wkładem na przyszłe świadczenia wypłacane z KRUS...
. Nie ma dzieci z powodu choroby żony. Żona od kilkunastu lat była bezrobotna bez prawa do zasiłku., W dalszej części skargi wskazano, że strona od 2019 roku leczy się na [...] nogi...

II SA/Bk 57/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-02

na trzy choroby zawodowe, za które nie otrzymał należnego odszkodowania, bowiem nie stać go było na łapówki dla lekarzy orzeczników oraz opisał swoją sytuację zdrowotną...

II SA/Wa 1987/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

na związane z chorobą wysokie koszty leczenia., Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z [...] czerwca 2012 r. odmówił przyznania wnioskowanego świadczenia...
, wyłącznie zdarzenie bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu niemożności przezwyciężenia ich skutków. Przy czym okoliczność...

V SA/Wa 1371/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-07

, iż przez okres małżeństwa rodziców jego ojciec był wyłącznym właścicielem gospodarstwa. Gospodarstwo było zaniedbane ze względu na chorobę ojca. Wnioskodawca podniósł...
zaznaczył, iż załączył kserokopię zaświadczenia o jego przewlekłej i nieuleczalnej chorobie. Ponadto podkreślił ,iż nie jest w stanie zwrócić tak dużej dla niego kwoty...

I SA/Bd 131/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-05

, bowiem nie uwzględnił kosztów związanych z zakupem okien oraz grzejnika. Wskazał, że z powodu choroby nie może podjąć pracy zawodowej., W odpowiedzi na skargę Prezes KRUS...

II SA/Wa 1394/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-19

zawodowej, jak i zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Zdaniem przedstawiciela ustawowego skarżącej choroby, należą do okoliczności szczególnych, które determinują...
do pracy, która wykluczałaby go z aktywności zawodowej. Zdaniem organu w przypadku W. J. nie wystąpiły szczególne okoliczności, które uniemożliwiły mu podleganie...

II SA/Wa 2203/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-06

. gazu, prądu i wody pozostałe środki finansowe nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, natomiast z powodu długotrwałej choroby nie może podjąć...
i nieopłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne nie była niezdolność do pracy, która wykluczałaby stronę z aktywności zawodowej. Ponadto całkowita niezdolność...

II SA/Wa 397/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-11

nie podjął żadnego zatrudnienia i nie prowadził innej działalności zawodowej. Mając możliwość ubezpieczenia się na wniosek, nie kontynuował ubezpieczenia., W motywach...
zdarzenie bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu niemożności przezwyciężenia ich skutków. Przy czym okoliczność ta musi pozostawać w związku...

II SA/Wa 1444/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-21

Ubezpieczenia Społecznego z dnia [...] lipca 2010 r. Skarżąca zaznaczyła, że nie zgadza się z decyzją ani z jej uzasadnieniem. Wskazała, że pracę zawodową rozpoczęła w 1972 r...
., łącznie przepracowała [...] lat. Gdy zachorowała okazało się, że nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej i pozostaje bez środków do życia. Skarżąca wymienia...
1   Następne >   2