Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GZ 472/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

pomocy i opieki społecznej; dotyczących osób bezrobotnych; chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń, z zakresu pracy i stosunków służbowych a także z zakresu...

VIII SA/Wa 170/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

kwalifikacji zawodowych w przewidzianym, ścisłym terminie. Powyższe było niezależne od skarżącego i nie miał on wpływu na przebieg choroby. Dopiero prawidłowa diagnoza choroby...
;, - kopii wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia;, - kopii deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu...

V SA/Wa 3101/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-06

. strona złożyła zaświadczenie o ukończeniu w dniu 28 maja 2014 r. kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniającego do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje...
: 'rozporządzeniem', pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe., Jednocześnie Prezes ARiMR wyjaśnił...

V SA/Wa 1275/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-30

:, • dyplom z [...] kwietnia 2019 r. nr (...) potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Rolnik (złożony w dniu 30 kwietnia 2019 r. - data stempla pocztowego...
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (złożone w dniu 2 kwietnia 2019 r. - data stempla pocztowego);, • świadectwo...

V SA/Wa 1439/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-30

lat od dnia doręczenia decyzji. Za takie nie uznano przedłożonego świadectwa uzyskania tytułu zawodowego rolnika z dnia [...].11.2012 r., nr [...]., 2) W efekcie...
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) przez Technikum Uzupełniające 'LIDER' w Tuchorzy nie potwierdza posiadania...

I GSK 1113/21 - Wyrok NSA z 2022-01-18

kwalifikacyjnego kursu zawodowego nr 174/2016 z 11 grudnia 2016 r., uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji...
wykształcenia., 8 września 2017 r. strona przedłożyła pismo z wyjaśnieniem, do którego dołączyła dwa zaświadczenia nr 257/16/17 z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego...

V SA/Wa 2216/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

. rozpoczęła naukę w trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej. 9 lipca 2014 r. Skarżący złożył kopię świadectwa ukończenia tej szkoły., W dniu [...] października 2014 r. Dyrektor...
. Skarżący informując, iż nie ukończył technikum ze względów zdrowotnych w związku z czym podjął naukę w dwuletniej szkole zawodowej, którą ukończył w 2014 r., zawnioskował...

V SA/Wa 596/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

niezależne od skarżącego okoliczności wynikające z cyklu nauczania w danym typie szkoły lub związane z terminem egzaminu zawodowego skutkujące nieuzupełnieniem wykształcenia...
złożył w dniu 1 października 2010 r. oświadczenie, iż posiada wykształcenie średnie pozwalające na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych wymaganych przepisami rozporządzenia...

V SA/Wa 166/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

decyzji przyznającej pomoc (podejmując naukę na kursie zawodowym, w celu uzyskania tytułu kwalifikacyjnego - rolnik) oraz zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia...
r.', w którym opóźnienie ukończenia szkoły uzasadnił chorobą., Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego ARiMR ustalił, że szkoła, do której uczęszczał P. M., t.j. Zespół...

V SA/Wa 1685/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie zgodnym z treścią załącznika do w/w rozporządzenia uzyskane po terminie wynikającym z w/w decyzji...
) katastrofa naturalna poważnie dotykająca grunty gospodarstwa;, e) wypadek powodujący zniszczenie budynków dla zwierząt gospodarskich;, f) choroba epizootyczna dotykająca część...
1   Następne >   +2   5