Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SA/Wa 3344/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-23

choroby i nie był w stanie wykonywać czynności zawodowych. Pełnomocnik Skarżącej pozostawał w powyższym okresie pod działaniem zwiększonych dawek leków, co uniemożliwiało...
pełnomocnik Skarżącej nie był w stanie wykonywać czynności zawodowych i kontaktować się ze Skarżącą, czy swoimi pracownikami, z uwagi na objawy choroby i silne leki...

II SA/Sz 929/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-31

o przejęciu samochodu na rzecz Skarbu Państwa w sytuacji, gdy L.L. nie mógł uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym z powodu choroby psychicznej. Prokurator wniósł...
udziału. Nie mógł uczestniczyć w czynnościach procesowych, z powodu przewlekłej choroby psychicznej, której rodzaj wyklucza świadome działanie. Stan zdrowia L.L., zarówno...

I GZ 60/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-08

czynności zawodowych. 13 października skorzystał z teleporady lekarskiej, w wyniku której stwierdzono ostry nieżyt jelitowy, wskazano lekarstwa do zażywania...
się w kancelarii, podczas gdy pełnomocnik przebywał podczas choroby w domu. Nie miał on zatem możliwości wykonania jakiegokolwiek telefonu do osób trzecich. Z trudem dokonywał...

III OSK 1315/21 - Wyrok NSA z 2022-07-07

publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
. Ponadto prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji 'o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...

III SA/Wa 2107/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (por. wyroki NSA z: 19 września...
, czy też niezależnym od strony reprezentowanej przez fachowego pełnomocnika będącego doradcą podatkowym. Miernik staranności powinien uwzględniać zawodowy charakter czynności wykonywanej...

III SA/Wa 2106/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (por. wyroki NSA z: 19 września 2000r...
od strony reprezentowanej przez fachowego pełnomocnika będącego doradcą podatkowym. Miernik staranności powinien uwzględniać zawodowy charakter czynności wykonywanej...

I SAB/Wr 380/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2003 z poźn. zm.) stanowią tajemnicę zawodową. Zauważył, że w tym zakresie strona nie współpracowała z organem w pozyskaniu tego materiału...
. 15zzs ust. 1 ustawy marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...