Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SA/Ol 848/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-11

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że na skutek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej (pylicy płuc) u C. R., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...

II SA/Ol 129/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-06

Sanitarnego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji; 2. orzeka...
z dnia '[...]' Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny orzekł o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u H. S., Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny...

VII SA/Wa 1967/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

w [...] z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej postanawia: skargę odrzucić Skarżąca pismem...
[...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej., Art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

VII SA/Wa 1563/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-28

choroby zawodowej postanawia : odrzucić skargę A. K. W dniu 31 sierpnia 2006r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga A.K. na orzeczenie lekarskie...
Instytutu Medycyny Pracy w [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 2006r. w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Wa 483/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-05

niejawnym sprawy ze skargi F. K. w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący F...
. K. zwrócił się o wydanie orzeczenia, czy jego długoletnia praca może być podstawą do uznania choroby zawodowej. Szeroko omawiając swoje problemy ze słuchem spowodowane...

I SA/Wa 1443/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-12

Dyrektora Ośrodka Medycyny Pracy Chorób Zawodowych w W. z dnia [...] marca 2005 r. nr [...] stwierdzające brak podstaw do rozpoznania choroby zawodowej., W odpowiedzi...
się uchylenie lub unieważnienia orzeczenie lekarskiego, które w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...

I SA/Wa 463/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-17

niejawnym sprawy ze skargi K.D. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w O. z dnia [...] lutego 2005 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...

I SA/Wa 318/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-02

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. R. na decyzję Instytutu [...] z dnia [...] października 2003 r. nr [...] w przedmiocie o braku podstaw do rozpoznania choroby...
zawodowej postanawia przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach I SA/Wa 318/04, Uzasadnienie, W dniu 1 marca 2004 r. E. R. wniosła do Naczelnego Sądu...

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-08

w B. z dnia 11 października 2011 r., która umorzono postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał w mocy decyzje organu pierwszej instancji...

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-26

. z dnia 11 października 2011 r., którą umorzono postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W złożonej...
1   Następne >   +2   +5   10