Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 110/14 - Wyrok NSA z 2014-04-16

ze spraw zawodowych, a odwołanie wraz z wnioskiem o jego przywrócenie zostało wysłane w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny spóźnienia. Odwołujący się dodał, że choroba...
uniemożliwiła wykonanie zawodowych obowiązków. Pełnomocnik wskazała również, że kancelarię prowadzi samodzielnie, wobec czego nie było możliwe, aby w trakcie choroby mogła...

I SA/Wa 915/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

przez stronę, tj. chorobą pełnomocnika, która spowodowała jego tygodniowe - w okresie od dnia 18 lipca 2012 r. do dnia 25 lipca 2012 r. - wyłączenie ze spraw zawodowych...
, które w początkowej fazie miało dość ostry przebieg. Choroba leczona była antybiotykami i całkowicie uniemożliwiła wykonanie zawodowych obowiązków. Pełnomocnik wskazała...

I SA/Wa 279/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-14

, że w związku ze skargą Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. Minister Infrastruktury wszczął z urzędu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec...
rzeczoznawcy majątkowego J. M. Po przeprowadzeniu przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej postępowania wyjaśniającego, którego przedmiotem było zbadanie, czy rzeczoznawca...

VI SA/Wa 2590/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

2013 r. ze względu na chorobę (zwolnienie lekarskie)., W dniu [...] kwietnia 2013 r. odbyła się rozprawa administracyjna dotycząca przedmiotowej sprawy...
uzasadniona., Skarżąca podkreśliła, że kodeks postępowania administracyjnego nie nakłada na biegłych obowiązku potwierdzania swojej choroby poprzez przesłanie zwolnienia...

VI SA/Wa 3164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

skarżąca poinformowała Wojewodę [...], że nie będzie mogła wziąć udziału w rozprawach administracyjnych w dniu [...] kwietnia 2013 r. ze względu na chorobę (zwolnienie...
uzasadnienia swojej nieobecności. Skarżąca podkreśliła ponadto, że kodeks postępowania administracyjnego nie nakłada na biegłych obowiązku potwierdzania swojej choroby poprzez...

VI SAB/Wa 136/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

odpowiedzialności zawodowej prowadzonego wobec skarżącego., Pismem z dnia [...] października 2012 r. skarżący poinformował, że z powodu choroby nie będzie mógł stawić...
i przewlekłość postępowania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego oddala skargę Minister...

I SA/Wa 182/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-25

zawieszenia licencji zawodowej na okres 6 miesięcy. ., Powyższe postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym:, Decyzją Ministra Infrastruktury z dnia...
[...] lutego 2010 r. , nr [...] orzeczono o zastosowaniu wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami P. K. kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej...

VI SA/Wa 1626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-19

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości zawartych w aktach sprawy [...]., Przedmiotowe postanowienie zostało wydane w następującym stanie...
i Gospodarki Morskiej, odmówił skarżącej doręczenia odpisów wszystkich dokumentów dotyczących postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomości...

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

wszystkich dokumentów dotyczących postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej zarządcy nieruchomościami zawartych w aktach sprawy oznaczonej [...]. Postanowienie...
skargi. Uzasadniając przedmiotowy wniosek podała, że skargę wniosła zgodnie z pouczeniem zawartym w zaskarżonym postanowieniu, na skutek długotrwałej choroby i podjętego...

VI SA/Wa 2429/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej...
[...] września 2012 r., w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodowej pośrednika nieruchomości., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...
1   Następne >   2