Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za zbiorowy wypadek przy pracy (przy spełnieniu pozostałych warunków) uważa się wypadek, któremu...
jest odpowiedź 'A', oparta na art. 3 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skarżący udzielił odpowiedzi 'B'. W odwołaniu zarzucił...

VI SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

, w brzmieniu: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, śmiertelnym wypadkiem...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym: 'Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć...

II GSK 935/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

i chorób zawodowych, a więc nie miało, wbrew twierdzeniom skarżącego, charakteru kazusu. Zatem wybrana przez skarżącego odpowiedź (B) (zamiast (A)) była bezspornie błędna...
przy pracy i chorób zawodowych (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1322 ze zm.), zawierającego definicję 'śmiertelnego wypadku przy pracy', Słusznie również Sąd pierwszej...

I SA/Ol 759/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-12-29

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych., § 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów...
do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,, 5) odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub Służbie...

VI SA/Wa 791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

podważone przez skarżącego pytanie - pytanie nr 157, brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zbiorowym...
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Zdaniem skarżącego powyższe pytanie...

VI SA/Wa 850/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz decyzji ramowej Rady UE. W. B. wskazał również, iż w sprawie doszło do naruszenia art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. poprzez niejasne...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, decyzja ramowa Rady UE mieści się w zakresie prawa europejskiego., Organ odnosząc się do zakresu przedmiotowego pytań nr 121 i 123...

VI SA/Wa 361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-06

było spowodowane jego chorobą oraz brakiem możliwości wyznaczenia pełnomocnika substytucyjnego oraz wyznaczenia innej osoby, która mogłaby złożyć pisma w jego imieniu., Wojewódzki Sąd...
także postanowienie NSA z dn. 17.09.2014 r., sygn. akt I OZ 779/14, npubl.)., W niniejszej sprawie zawodowy pełnomocnik (radca prawny) nie wskazał na takie okoliczności...

II SA/Wa 516/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393), dalej: 'rozporządzenie'., Po przeprowadzonej analizie złożonych dokumentów...
, Komisja zapoznała się z dokumentacją złożoną przez W. D. i przeprowadziła egzamin, w trakcie którego wymieniona dokonała prezentacji dorobku zawodowego i odpowiadała na pytania...

II SA 4592/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-04

Szydło, Protokolant Wojciech Wiktorowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2004 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego...
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozwiązano z p. E. P. - kuratorem zawodowym dla dorosłych Sądu Rejonowego...

II GSK 455/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

. W. dokonywała w ostatnim okresie pracy niezgodnych z rzeczywistością wpisów do prowadzonej w placówce służby zdrowia dokumentacji (w tym historii chorób pacjentów), naruszała...
znalazły się rozbieżności. Prezes Sądu Okręgowego stawiał skarżącej zarzut dokonania fikcyjnych wpisów do historii choroby pacjentów, zaś Minister Sprawiedliwości...
1   Następne >   +2   +5   10