Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OZ 95/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

społecznej w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej, w sprawach dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, w sprawach stosunków pracy i stosunków służbowych, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz sprawach...

I OSK 2623/17 - Wyrok NSA z 2019-09-12

Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży...
przeprowadził specjalista chorób psychicznych i nerwicowych, lekarz neurolog. Centralna Komisja Lekarska podzieliła stanowisko Komisji I instancji w zakresie rozpoznania u skarżącego...

II SA/Wa 1385/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

stanu zdrowia osoby badanej i na określeniu stopnia jej zdolności do służby wojskowej lub do służby w formacjach samoobrony według 'Wykazu chorób i ułomności...
rozporządzenia z dnia 19 lutego 1976 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru). W przypadkach, kiedy wskazówki do 'Objaśnień' do 'Wykazu chorób i ułomności...

II SA/Wa 2123/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-13

od zajęć służbowych z powodu choroby trwającej od dnia [...] października 2012 r. Przełożony skarżącego znał miejsce jego pobytu w tym okresie - było ono odnotowane...
w rozumieniu tego przepisu, bowiem skarżący podczas swojej choroby przebywał pod adresem: W., ul. [...], który to adres został odnotowany w rubryce 'dane adresowe...

III OSK 549/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

. lekarz specjalista chirurg oraz specjalista chorób wewnętrznych. Centralna Komisja Lekarska nie ma podstaw do kwestionowania kompetencji lekarzy orzeczników., Powyższe...
się przed Wojewódzką Komisją Lekarską orzekali m. in. lekarz specjalista chirurg oraz specjalista chorób wewnętrznych, wobec których brak podstaw do zakwestionowania kompetencji...

II SA/Wa 786/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

zaś wskazał na swoje dokonania zawodowe i umiejętności eksperta w zakresie [...], które w jego ocenie, są bardzo cenne dla służby w Straży Granicznej., Minister Spraw...
, jest pozostanie dalej w służbie i ewentualne przeniesienie do innej miejscowości. Natomiast aktualnie jest bezrobotny, bez ubezpieczenia zdrowotnego, a leczy się na choroby...

II SA/Wa 2195/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

i podejmowania wszelkich zgodnych z prawem czynności, w celu jak najlepszego wywiązywania się z powierzonych obowiązków., Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądowym, nagła choroba...
pracy. W pojęciu tym niewątpliwie mieści się także zapewnienie zastępstwa na czas braku możliwości wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Wiąże się to przecież...

I OSK 2895/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

jest posiadanie wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym wymaganym na stanowisku eksperta, którego to warunku M. M. nie spełniał., WSA w Warszawie...
, że orzeczenie to również zostało wydane podczas choroby skarżącego i nie zostało mu doręczone (w sprawie tej toczy się inne postępowanie sądowe), w wyniku czego skarżący...

I OSK 1806/16 - Wyrok NSA z 2018-01-30

z którym zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu opinii organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów, pismem...
fakt choroby (czy też zwolnienia lekarskiego) zdolności do czynności prawnych., Jeśli zaś chodzi o zarzut naruszenia prawa materialnego - art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy...