Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 1932/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

[..] w Z.G. o udostępnienie informacji:, 1) Czy wśród pracowników Urzędu Miasta Z.G. rozpoznano jakąś chorobę zawodową?, 2) Czy wśród pracowników Urzędu Miasta Z.G....
stwierdzono podejrzenie jakiejś choroby zawodowej?, 3) Czy w ramach realizowanej umowy o wykonywanie usług z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej w urzędzie Miasta Z.G....

II SA/Wa 1570/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

, że nie wykraczały one poza zakres jego obowiązków, stanowi wyraz kompletnego niezrozumienia istoty choroby 'zawodowej'. Skoro był w służbie narażony na czynniki szkodliwe...
w [...] w celu ustalenia jego stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji, jak również związku poszczególnych chorób ze szczególnymi...

II SA/Wa 2991/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

czego i wskutek chorób zawodowych stał się całkowicie i trwale niezdolnym do czynnej służby w Policji, stojąc się inwalidą, co skutkowało w związku ze zwolnieniem ze służby...
(...) wobec równoczesnego uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania za choroby zawodowe związane z takimi warunkami bądź właściwościami służby czynnej w Policji...

II SA/Sz 354/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-10

. U. MSW Nr 4a, poz. 14) wyjaśniając, że komisje lekarskie upoważnione są do określenia procentowego uszczerbku zdrowia w stosunku do chorób zawodowych wymienionych...
uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby powstałej w związku ze służbą w Służbie Więziennej. Ponieważ - zdaniem organu - warunkiem wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art...

II SA/Wa 2840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

w Policji z następującymi schorzeniami: a) [...] spowodowana długotrwałym stresem w pracy w Policji - choroba zawodowa, b) [...], c) [...]. Podnosił, iż przywołane...
schorzeniami: a) [...] spowodowana długotrwałym stresem w pracy w Policji - choroba zawodowa, b) [...], c) [...]. Ponadto, kara upomnienia jako usunięta z akt...

II SA/Wa 2556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

ustalenia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej z tytułu choroby zawodowej., Decyzją z dnia [...] października 2006 r. nr [...] organ emerytalny odmówił wznowienia...
wykluczające dalszą jego aktywność zawodową, ponieważ nie we wszystkich zawodach zatrudnienie podlega obostrzeniom w ww. zakresie., Organ podniósł, że z akt sprawy...

II SA/Wa 3676/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

funkcjonariusze zapadają na choroby zawodowe w tym choroby psychiczne. Nie jest to też inwalidztwo hipotetyczne, ale rzeczywiste i dowiedzione przez instytucję do tego powołaną...
rzetelności w ujęciu określającym postawę oraz jakość wykonywania zadań i obowiązków zawodowych należy definiować jako sumienne, solidne i dokładne wykonywanie swojej pracy...

OSK 346/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej...
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby...

I OSK 999/12 - Wyrok NSA z 2013-02-13

niezastosowanie w sprawie art. 47 ust. 1 cytowanej ustawy. Podał, że skoro zaprzestał służby z powodu choroby z dniem 25 maja 2011 r., to rozkaz o zwolnieniu go ze służby...
funkcjonariusza ze służby m.in. na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba...

I OSK 1038/05 - Wyrok NSA z 2006-04-24

wystąpienia żołnierza zawodowego na podstawie określonych przepisów'., W dniu 19 kwietnia 2000 r. skarżący skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek...
, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie grupy uposażenia U-12 i wypłatę uposażenia według tej grupy za okres...
1   Następne >   +2   +5   +10   22