Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I OSK 553/16 - Wyrok NSA z 2018-01-09

zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że była chora w dniach od 15 do 22 maja 2015 r. na ostry nieżyt gardła; zaświadczenie wystawił specjalista chorób wewnętrznych...
sprawy w terminie była choroba, na dowód czego pełnomocnik przedłożyła zaświadczenie lekarskie specjalisty chorób wewnętrznych kardiologa A. J. z 15 maja 2015 r., K.Z....

I SA/Wa 1364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

wystawił specjalista chorób wewnętrznych kardiolog., Minister Skarbu Państwa przytoczył treść art. 58 § 1 i § 2 kpa i wyjaśnił, że organ administracji publicznej...
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie była choroba, na dowód czego pełnomocnik przedłożyła zaświadczenie lekarskie specjalisty chorób wewnętrznych kardiologa A. J. z 15 maja...

I SA/Wa 399/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-26

skarżącej wskazał ponadto, że od godzin porannych dnia 29 sierpnia 2012 r. do dnia 12 września 2012 r. nie był w stanie wykonywać czynności zawodowych z powodu choroby...

I SA/Wa 1001/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

choroby pełnomocnika wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania. Podała, że częściowo uzyskano dowody niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania, tj...
przyrody lub inne nagłe zdarzenia, które uniemożliwiają stawiennictwo na rozprawie, np. powódź, zamieć śnieżna, katastrofa kolejowa, nagła choroba osoby bliskiej...

I SA/Wa 1484/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-31

terminowi zalicza się z reguły przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Przy ocenie braku...
należy, iż strona skarżąca była reprezentowana w niniejszym postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem. Wzorzec staranności zawodowej adwokata...

I OSK 2813/17 - Wyrok NSA z 2018-12-04

- ze L. na N. - z uwagi na chorobę żony. Zwrócono uwagę na to, że żona J. P. zachorowała już po urodzeniu dzieci, a tym samym jej choroba nie mogła mieć wpływu na podjętą...
. Nie mieszkał jednak tam z żoną i córkami. Jego żona z uwagi na swoją chorobę przebywała z córkami u swoich rodziców w S., aby ci mogli opiekować się chora córką i wnuczkami...

I SA/Wa 2274/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Rzeczypospolitej Polskiej lub, że wykonywał on tam swój zawód lub sprawował urząd lub, iż w tej miejscowości nastąpiło ześrodkowanie jego życia rodzinnego i zawodowego., Z zeznań...
. urodziły się w S., mieszkały w domu rodzinnym matki w S. oraz chodziły do szkoły podstawowej w S.. W momencie powzięcia wiadomości o chorobie nowotworowej J. i J. P...

I OZ 136/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

uchybienia terminu zalicza się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika...
od profesjonalnego zastępcy procesowego należycie wykonującego swoje zawodowe obowiązki. W związku powyższym, okoliczność braku kontaktu ze stroną w związku z jej pobytem zagranicą...