Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 741/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

szacunkowy budzi wątpliwości, powinni byli przedłożyć przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych lub operat szacunkowy sporządzony na ich zlecenie...
, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek wykorzystania swojej wiedzy specjalistycznej...

I SA/Wa 2784/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

społeczno-zawodowymi, politycznymi lub spółdzielczymi, a państwowymi jednostkami organizacyjnymi., Minister podał, że [...] S.A. wywodzi prawo zarządu do przedmiotowych...
-zawodowymi, politycznymi lub spółdzielczymi a państwowymi jednostkami organizacyjnymi., Jeżeli właściwy organ nie dysponuje dokumentami, o których mowa wyżej może wezwać państwowe...

I SA/Wa 1247/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 u.g.n.) lub operat szacunkowy sporządzony na jego zlecenie, lecz tego nie uczynił., Pismem...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o czym strony zostały powiadomione...

I SA/Wa 1349/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-04

orzecznictwo NSA czym innym jest ocena wiarygodności dowodowej operatu szacunkowego od oceny prawidłowości tego operatu, która należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców...
majątkowych, zgodnie z art. 157 ust. 1 ugn. Podważenie prawidłowości operatu szacunkowego następuje w ramach oceny dokonywanej przez organizację zawodową rzeczoznawców...

I SA/Wa 864/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-03

, że odwołujący się nie przedłożył przeciwdowodu z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 u.g.n.) lub operatu szacunkowego sporządzonego na własne...
, ewentualnie organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych., Niekwestionowaną okolicznością jest, że taki dowód został w niniejszej sprawie na zlecenie organu wykonany...

I SA/Wa 863/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-03

przeciwdowodu z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 u.g.n.) lub operatu szacunkowego sporządzonego na własne zlecenie., Konkludując stwierdził...
, że ocena ta ze względu na specyfikę owego dowodu nie mogła dotyczyć kwestii wymagających wiadomości specjalnych, które posiada biegły, ewentualnie organizacja zawodowa...

I SA/Wa 862/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-03

się nie przedłożył przeciwdowodu z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 u.g.n.) lub operatu szacunkowego sporządzonego na własne zlecenie...
dotyczyć kwestii wymagających wiadomości specjalnych, które posiada biegły, ewentualnie organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych., Niekwestionowaną okolicznością...

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

i równego traktowania., c) art. 7 k.p.a. w zw. z art. 157 u.g.n. polegające na niezwróceniu się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny...
, o której mowa w art. 157 ust. 1 u.g.n. (czyli powinien zlecić ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych...

V SA/Wa 1813/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-15

ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
oraz aktywizacji zawodowej, określonych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm...

I SA/Wa 2840/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

nie wynika aby Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarządu Dróg i Transportu dysponował stosownymi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). ...
1   Następne >   2