Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 2084/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-11

o przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego, poprzez zwrócenie się do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, celem dokonania oceny prawidłowości sporządzenia...
w sprawie ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, Minister wyjaśnił, że organ ocenił wartość dowodową operatu szacunkowego, a strony nie przedstawiły dowodu...

I OSK 1279/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

ze zmianą art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
- należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Podważenie prawidłowości operatu szacunkowego może nastąpić tylko w ramach oceny dokonywanej przez organizację...

I OSK 1898/19 - Wyrok NSA z 2022-08-24

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy te należy traktować jako 'szczególne...

I SA/Wa 2770/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-13

operatu czy też o jego ocenę przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, o której mowa w art. 157 u.g.n. Niewątpliwie zaś - niezależnie od kompetencji organu...
co do rzetelności i prawidłowości wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, to mieli możliwość poddania tego operatu ocenie przez organizację zawodową...

I SA/Wa 741/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

szacunkowy budzi wątpliwości, powinni byli przedłożyć przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych lub operat szacunkowy sporządzony na ich zlecenie...
, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek wykorzystania swojej wiedzy specjalistycznej...

I SA/Wa 2784/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-22

społeczno-zawodowymi, politycznymi lub spółdzielczymi, a państwowymi jednostkami organizacyjnymi., Minister podał, że [...] S.A. wywodzi prawo zarządu do przedmiotowych...
-zawodowymi, politycznymi lub spółdzielczymi a państwowymi jednostkami organizacyjnymi., Jeżeli właściwy organ nie dysponuje dokumentami, o których mowa wyżej może wezwać państwowe...

I SA/Wa 1247/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-23

przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 157 u.g.n.) lub operat szacunkowy sporządzony na jego zlecenie, lecz tego nie uczynił., Pismem...
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o czym strony zostały powiadomione...

I SA/Wa 2769/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-31

, aby Skarżący dysponował uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów...
się stosownymi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji, ja również nie dysponował dokumentacją geodezyjną wskazującą w jakim zakresie nieruchomość pozostawała zajęta...

I OSK 1019/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Sąd stwierdził, że brak informacji o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym nie prowadzi do konkluzji...
operatu szacunkowego może nastąpić w ramach oceny dokonywanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych na podstawie art. 157 ust. 1 ugn, o którą...

I SA/Wa 3138/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-11

z 27 kwietnia 2020 r., bowiem z akt sprawy nie wynika, aby Skarżący dysponował uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych...
, że istotnie nie legitymuje się stosownymi uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji, ja również nie dysponował dokumentacją geodezyjną wskazującą w jakim zakresie...
1   Następne >   +2   4