Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VI SA/Wa 927/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-03

nie uczestniczył w postępowaniu wyjaśniającym przeprowadzanym przez Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, w pierwszym terminie (7 lutego 2018 r.) z uwagi na chorobę...
., nr [...] , orzekającą o zastosowaniu wobec A. G. (rzeczoznawcy majątkowemu) kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych na okres 6 miesięcy, utrzymał w mocy ww...

I GZ 146/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-14

nie uprawdopodobnił, że w ww. okresie był w takim stanie, że choroba uniemożliwiła mu wykonywanie jakichkolwiek czynności zawodowych w tym sporządzenie stosownego środka...
, które to z kolei dni zbiegły się z czasem choroby pełnomocnika. Choroba była na tyle silna, że pełnomocnik nie stawił się na posiedzenia przed Sądem powszechnym w dniu 5...

II OZ 191/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-05

, iż 'Jeśli [...] przyczyną uchybienia terminu była choroba pełnomocnika, która w ocenie lekarza uniemożliwiła mu wykonywanie obowiązków zawodowych, to dokonanie przez Sąd pierwszej instancji...
staranności, który wyznaczyć trzeba z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego stronę (por. P. Wajda, Instytucja...

I GZ 283/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-17

samej choroby mógł i powinien należycie zadbać o swoje interesy i podjąć działania mające na celu zabezpieczenie pracy zawodowej. Organ nadmienił, że pełnomocnik...
zawodowych od 1 grudnia do 9 grudnia 2021 r. z uwagi na zakażenie wirusem SARS-Cov-2. Choroba związana z obowiązkową przecież izolacją nie tylko uprawdopodabnia...

I SA/Wa 629/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-03

. Stosownie zaś do art. 175 ust. 1 u.g.n. rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek wykonywać swoją zawodową działalność zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa...
i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się bezstronnością w wycenie...

I SA/Wa 976/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

[...] oraz warsztat zawodowy rzeczoznawcy majątkowego organ II instancji stwierdził, że to biegły określa obszar analizowanego rynku, mając na uwadze kształtujące się na nim ceny...
wymagają wiedzy specjalistycznej, której organ administracyjny nie ma podstaw ani możliwości podważania. To rzeczoznawca, kierując się standardami zawodowymi analizuje...

I SA/Wa 534/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-27

. Zarówno przepisy prawa, jak również standardy zawodowe oraz kodeks etyki nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy dokonywaniu wyceny nieruchomości obowiązek...
i prawidłowości wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, to może skorzystać z możliwości oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców...

I GSK 2312/18 - Wyrok NSA z 2022-02-24

nieszczęśliwego wypadku i tym samym - niezdolności do podejmowania istotnych czynności zawodowych ze skutkiem dla reprezentowanej strony, co doprowadziło do naruszenia prawa...
był odroczyć rozprawę z uwagi na nieobecność pełnomocnika spowodowaną jego chorobą i brak możliwości prawidłowej reprezentacji mocodawcy., Zasadą, przyjętą na gruncie...

I SA/Wa 582/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

. Jeżeli skarżący uznał, że sporządzony na zlecenie organu operat szacunkowy budzi jego wątpliwości powinien był przedłożyć przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej...
ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

III SA/Gl 447/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-21

kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej., Jak stanowi art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn...
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, (art. 50 ust. 4), Ośrodek pomocy...
1   Następne >   +2   6