Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Wa 1414/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-30

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Skarżący udokumentował swoje dochody z emerytury i renty z tytułu choroby zawodowej w wysokości...
(gaz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, woda, podatek od nieruchomości), których poniesienie skarżący udokumentował, jak i wydatki na leczenie choroby...

IV SA/Wa 393/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-22

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji., Źródła dochodu dwuosobowej rodziny stanowią emerytura i renta z tytułu choroby zawodowej S. G. w łącznej wysokości 1.703,69 zł...

I OSK 2142/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

2010 r., sygn. akt III SA/Lu 178/10, został wydany w sprawie, której przedmiotem była choroba zawodowa, zaś kwestionowane przez Sąd postępowanie dowodowe nacechowane...

IV SA/Wa 1542/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-13

w sprawie wyroku. W przekonaniu skarżącego jego odnowione schorzenia zawodowe (m.in. (...)) uniemożliwiły mu aktywny udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podniósł...
uzasadnienie wyroku. Dodatkowo w piśmie z 3 marca 2007r. jednoznacznie oświadczył, iż jego przewlekła choroba była jedyną przyczyną, z powodu której uchybił terminowi., Sąd zważył...

V SA/Wa 2488/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

jego odpisu wraz z uzasadnieniem., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że z uwagi na natłok obowiązków zawodowych w okresie od 21.09.2017 r. do 27.09.2017 r...
w okresie od 27.09.2017 r. do 01.10.2017 r. pełnomocnik nie był w stanie wykonywać czynności zawodowych, w tym nie sporządził i nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienie...

V SA/Wa 2487/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-25

jego odpisu wraz z uzasadnieniem., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że z uwagi na natłok obowiązków zawodowych w okresie od 21.09.2017 r. do 27.09.2017 r...
w okresie od 27.09.2017 r. do 01.10.2017 r. pełnomocnik nie był w stanie wykonywać czynności zawodowych, w tym nie sporządził i nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienie...

I SA/Rz 695/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-12-02

zobowiązanego, uzasadniałaby umorzenie odsetek, podkreślając przy tym, że stan zdrowia nie ogranicza aktywności zawodowej zobowiązanego i pozwala prowadzić zarówno działalność...
do ponownego rozpoznania., W uzasadnieniu skargi podniósł, że jego przewlekła choroba, utrzymująca się od 1989 r., miała decydujący wpływ na spadek dochodów...

I SA/Rz 524/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-22

., W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wnioskodawca jest osobą dorosłą, samodzielną, bez orzeczonej niezdolności do pracy, która wykluczałaby go z życia zawodowego...
zobowiązanego, jak i wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych (takich jak klęska żywiołowa, niezawiniona utrata możliwości zarobkowania, choroba lub ciężkie kalectwo...

I SA/Wa 2171/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

gdy działa bez zawodowego pełnomocnika oraz nie posiada wykształcenia prawniczego., W związku z powyższym w jej ocenie nie było możliwe złożenie wniosku w terminie., Wojewódzki...
bez zawodowego pełnomocnika i nie posiada wykształcenia prawniczego., Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie skarżąca zachowała 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie...

I SA/Wa 1222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

od strony dbającej należycie o swoje interesy. Orzecznictwo oraz doktryna wskazują, iż brak winy występuje np. w przypadku choroby strony czy pełnomocnika...
taki ugruntowany jest od wielu lat w orzecznictwie sądów administracyjnych, o czym pełnomocnik zawodowy powinien mieć wiedzę, niezależnie od tego, czy zgadza...
1   Następne >   +2   4