Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

VII SA/Wa 1829/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
(Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm., zwaną dalej ustawą wypadkową) do rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową od dnia 1...

VII SA/Wa 403/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr. 199, poz. 1673, z późn. zm.) do rent z tytułu niezdolności...
do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, od dnia 1 stycznia 2003r. mają zastosowanie ogólne zasady zawieszania prawa do rent lub zmniejszania...

VII SA/Wa 352/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

w związku z chorobą zawodową postanawia skargę odrzucić. Decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej cytowany jako ZUS) - oddział...
w [...], odmówił R. N. dalszego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową i dodatku pielęgnacyjnego od dnia [...] lipca 2008 r...

IV SA/Wa 2561/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

Społecznych, na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199...
wypadkowe jest art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673...

IV SA/Wa 46/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych...
o niepełnosprawności wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz...

IV SA/Wa 902/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-11

strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

V SA/Wa 1058/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-04

. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 26a ust. 1 a1 ustawy o rehabilitacji miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:, 1...

I SA/Wa 1917/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-05

okresu czasowego zawieszenia takiego zatrudnienia w wyniku choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub bezrobocia, o ile w związku z tymi...
zabezpieczenia społecznego., Wojewoda [...] wskazał ponadto, iż z uwagi na brak aktywności zawodowej skarżącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszeństwo...

V SA/Wa 2052/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-24

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167 poz. 1322 ze zm.), dalej: 'ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu...
. 1 u.s.u.s., przekraczającym 14 dni. Tym samym zgodnie z art. 26 a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu...

III SA/Wa 510/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-24

w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej jako ustawa o rehabilitacji; § 1 i § 2 oraz § 32 ust. 2 rozporządzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   26