Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym...

II SA/Wa 1416/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
, o którym mowa w ust. 6, jest orzeczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz...

II SA/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

) oraz przestrzeganiem kosztownej diety. Z uwagi na sprawowanie opieki nad matką, skarżący nie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków zawodowych., Do czasu choroby matka pomagała...
pojęciu instytucji z zakresu pomocy społecznej., Skarżący podkreślił też, że w czasie choroby matki nie mógł w pełni wykonywać swoich obowiązków zawodowych...

II SA/Wa 1583/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

losowego, powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: chorób kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki...
, iż wnioskodawca jest osobą odbywającą staż zawodowy, jest osobą zatrudnioną i nie korzysta ze świadczeń z systemu pomocy społecznej. Nadto, że jest osobą, która nie ma ograniczeń...

II SA/Wa 1122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

z likwidacją Szkoły [...] w L. oraz utratą wielomilionowego majątku Uczelni, wyzbytego przez kuratora ustanowionego dla Uczelni. Skarżący dodał, że leczy również inne choroby...
czynności można mówić jedynie wtedy, gdy jego dochowanie stało się niemożliwe wskutek niedających się usunąć trudności, takich jak: nagła choroba, pożar, powódź, czyli zdarzeń...

II SA/Wa 1330/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-17

choroby jej ojca (zwyrodnienia kręgosłupa) znacznie obciąża budżet rodzinny. Z tego też powodu spłata rat kredytu studenckiego jest możliwa jedynie kosztem zaprzestania...
przesłanek uzasadniających korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej. W ocenie organu dokumenty przekazane przez stronę, dotyczące choroby jej ojca...

II SA/Wa 2032/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

społecznej, lub kopii aktualnych decyzji o przyznanych świadczeniach; informacji o ponoszonych kosztach leczenia; aktualnych zaświadczeń potwierdzających sytuację zawodową...
trudną sytuację życiową, wynikającą z przypadku losowego (choroby). Przy ocenie wniosku wzięto pod uwagę sytuację zdrowotną Skarżącego, potwierdzoną orzeczeniem o znacznym...

II SA/Wa 38/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-12

zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach...

II SA/Wa 53/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-08

utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody...
na brak doświadczenia zawodowego często mają problemy ze znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia i oczekiwanych wynagrodzeń. Nie oznacza...

II SA/Wa 1140/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-20

studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374...
1   Następne >   2