Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 782/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy...

IV SA/Wa 1207/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

: ubezpieczenie emerytalne; ubezpieczenia rentowe; ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa; ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wskazał...
: w razie macierzyństwa, w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub inwalidztwa, emerytalne, w razie śmierci. Stąd też uznał, iż nie budzi wątpliwości, iż prawidłowa...

VI SA/Wa 831/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-03

w postaci zawieszenia licencji zawodowej na okres trzech miesięcy oddala skargę Minister Infrastruktury i Rozwoju (dalej Minister) decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r., znak...
dyscyplinarnej w postaci pozbawienia licencji zawodowej z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie, uchylił decyzję z dnia [...] października 2013 r. i orzekł...

I OSK 2394/16 - Wyrok NSA z 2018-09-11

, nie może przesądzać o możliwości wykonywania czynności zawodowych. Nie każda ciężka choroba wymaga hospitalizacji, co nie oznacza automatycznie, że chory...
, że choroba trwała ponad 20 dni i wymagała leżenia., W ocenie organu pełnomocnik strony nie uprawdopodobniła, że zapadła na chorobę, której charakter...

IV SA/Wa 1533/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

nr [...] ([...])., W uzasadnieniu przedmiotowego wniosku pełnomocnik wnioskodawców wskazał, iż uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, na skutek nagłej żołądkowej choroby...
nadany w dniu 06.11.2014r. w Placówce Pocztowej [...], czyli dwa dni od ustania przyczyny uchybienia terminu wskazanej przez osobę zainteresowaną (nagłej choroby...

VI SAB/Wa 59/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

z tytułu odpowiedzialności zawodowej prowadzonego wobec skarżącego., Pismem z dnia [...] października 2012 r. skarżący poinformował, że z powodu choroby nie będzie mógł...
Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego 1. umarza postępowanie sądowoadministracyjne; 2. stwierdza, że bezczynność...

II GSK 1534/18 - Wyrok NSA z 2021-08-12

ustalenia wysokości wkładu budowlanego'., W piśmie z 9 marca 2004 r. (które wpłynęło do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w czerwcu 2004 r.) G. i J. O. zarzucili...
Infrastruktury i Rozwoju zwrócił się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o ponowne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania...

I OZ 298/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że z powodu nagłej choroby...
czynności zawodowych. Mając powyższe na uwadze dopiero 2 lutego 2012 r. adwokat podjął niezwłocznie kroki w celu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego...

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi...
Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami., W uzasadnieniu...

I OZ 1663/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-18

, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Przy ocenie braku winy przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej...
, że każdy z pełnomocników mógł złożyć skutecznie wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a ewentualna choroba jednego z nich nie usprawiedliwia braku winy w uchybieniu...
1   Następne >   +2   4