Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OZ 610/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-27

bezpośrednio po ustaniu choroby., Do wniosku załączone zostały zaświadczenia lekarskie, z których wynika, że w okresie od 24 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. oraz od 5...
nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Zdaniem Sądu powołane we wniosku okoliczności, tj. choroba pełnomocnika nie stanowią...

III OSK 805/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

przedsiębiorcy, a także tajemnicy zawodowej dotyczącej giełdowego obrotu towarami giełdowymi. Zatem informacje te stanowią tajemnicę ustawowo chronioną, w rozumieniu art...
2018 r.) wyjaśniła, że 'dane dotyczące ilości transakcji zawieranych przez (...) są objęte tajemnicą zawodową w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o giełdach towarowych...