Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I OSK 568/11 - Wyrok NSA z 2012-04-17

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm., zwaną dalej ustawą wypadkową) do rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem...
przy pracy lub chorobą zawodową od dnia 1 stycznia 2003 r. mają zastosowanie ogólne zasady zawieszania prawa do rent lub zmniejszania ich wysokości w związku z osiąganiem...

I OSK 1439/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 83 i 83 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 180 § 1 K.p.a., a także przytoczył pogląd...

II GSK 675/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-16

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.; dalej ustawa o ubezpieczeniu z tytułu wypadków) oraz art. 83 ust. 1...

IV SA/Wa 46/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych...
orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz...

III SA/Wa 1845/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-08

, w tym również odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;, 3) podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności...
. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) - dalej: 'ustawa o rehabilitacji...

I OSK 883/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

poinformował organ zatrudnienia o zatrudnieniu w firmie P.P.H.U. 'A.'. W trakcie leczenia w Klinice Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w [...] oświadczył...

II GSK 585/11 - Wyrok NSA z 2012-05-23

wyposażeniu miejsc pracy, ale jedynie w takim stopniu, w jakim stanowi on zmniejszenie lub wyeliminowanie ograniczeń zawodowych pracownika objętego programem. Wątpliwości organu...
budzi fakt eliminowania ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika poprzez sfinansowanie wydatku związanego z zakupem samochodu...

III SA/Wa 76/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

rozstrzygnięcie organ pierwszej instancji odwołał się do treści art. 33 i art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...
2 pkt 12a) rozporządzenia ZFRON środki zfron mogły być przeznaczane m.in. na IPR - mające na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia...

III SA/Wa 477/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-06

na poprawę funkcjonowania życiowego z chorobą onkologiczną i w znaczący sposób wpłynie na mobilność poza zawodową. W IPR wskazano m.in., że: nie może wykonywać ciężkiej pracy...
w podstawie prawnej ww. decyzji powołał art. 33 ust. 4 i 4a, art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

II GSK 264/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

. W ocenie organu trudno znaleźć związek pomiędzy zakupem koparko-ładowarki a zmniejszeniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności pracownika z powodu choroby...
) jest zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika niepełnosprawnego, wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a zatem sfinansowaniu z zakładowego funduszu...
1   Następne >   +2   6