Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OZ 1320/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

.). W tym kontekście należy zatem zauważyć, że opisana podstawa umorzenia odnosi się do okoliczności z zakresu ubezpieczeń społecznych czy dotyczących chorób zawodowych...
o pożyczkach i kredytach studenckich staje się sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych czy dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

I OSK 1364/17 - Wyrok NSA z 2019-03-26

się w szeroko pojmowanym pojęciu instytucji z zakresu pomocy społecznej, jakkolwiek sprawy te nie są sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy sprawami dotyczącymi chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych i świadczeń rehabilitacyjnych., Na taki charakter natury socjalnej ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, zwłaszcza w zakresie...

I OZ 1000/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

również inne choroby a jego stan zdrowia nie rokuje powrotu do pełni zdrowia, co jest przyczyną dwudniowego uchybienia terminu do wniesienia skargi. Pismem z 8 czerwca 2016 r...
prawnego działał osobiście, odpowiadając na wezwania Sądu w terminie. Ani choroba, ani wiek nie są niedającymi się usunąć trudnościami, które uniemożliwiają stronie podjęcie...

II SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

skargi, gdyż jej zdolność do działania była ograniczona ze względu na chorobę. W tym czasie nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia związane z depresją a objawiające...
wiązało się z leżeniem i zażywaniem leków likwidujących otępienie. Na potwierdzenie opisanych okoliczności skarżąca załączyła historię choroby oraz zaświadczenie lekarskie...

II SA/Wa 3187/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

przeprowadzenia dowodu w związku ze zmianą jego sytuacji zawodowej. Do ww. wniosku dołączył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Z. z [...] marca 2021 r. znak...
., Pismem z [...] marca 2021 r. organ, wobec zmiany sytuacji zawodowej i majątkowej skarżącego, wezwał go do udokumentowania - w terminie 7 dni - jego obecnej sytuacji...

I OSK 2362/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: chorób kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody...
spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę. Organ ustalił, że z przekazanych przez wnioskodawcę danych wynika, iż wnioskodawca jest osobą odbywającą staż zawodowy...

III OSK 1012/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych zasadach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19...

II SAB/Ol 5/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-03

szczegółowych aspektów choroby funkcjonariusza publicznego. Nie naruszała zatem sfery życia prywatnego czy osobistego kanclerza M. C., W odpowiedzi na skargę Komendant Rektor...
z tym posiada pewne prawa i obowiązki, niemniej jednak nie wypełnia to definicji informacji publicznej. Dodał, że pytania dotyczące aspektów choroby byłego kanclerza, dotyczą...

I OZ 1864/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

, uznać należy, że Sąd pierwszej instancji słusznie odrzucił zażalenie., Odnosząc się do podnoszonej w zażaleniu kwestii usprawiedliwienia uchybienia terminu chorobą...

I OZ 1684/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-13

powoływanej jako 'P.p.s.a.', tj. ujawnienie w maju 2017 r. choroby skarżącego w postaci nowotworu mózgu. W oparciu o powyższe wniósł o wznowienie wskazanego postępowania...
1   Następne >   2