Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

II SA/Wa 2034/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-07

na kolejny stopień awansu zawodowego przez nauczyciela nieświadczącego pracy z powodu choroby., Z akt sprawy wynika, że pani A. A. przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia...
o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego. Skarżąca podkreśliła, iż dopiero nieobecność nauczyciela w pracy w szkole z powodu choroby w trakcie...

II SA/Wa 264/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 1) stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia 2...
przerwany, a jej nieobecność w szkole trwająca ponad 6 miesięcy uniemożliwiła zakończenie stażu. Ponadto, dyrektor dokonał oceny dorobku zawodowego nauczycielki za okres stażu...

II SA/Wa 222/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-08

[...] stycznia 2004 r. nr [...] w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję z dnia...
na stanowiskach psychologa, pracownika naukowo-badawczego, asystenta, starszego asystenta i kierownika gabinetu psychologów w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w R...

I SA/Wa 1404/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-27

wskazał i udokumentował pozostawanie w trudnej sytuacji życiowej, będącej wynikiem choroby, a w konsekwencji zaliczenia wnioskodawcy do umiarkowanego stopnia...
zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 123, poz. 776 ze zm...

I SA/Wa 1122/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

wpływać na jej zdolność spłaty kredytu. Jednak choroba członka rodziny, choć jest niewątpliwie okolicznością losową, dotyczy przede wszystkim rodzica kredytobiorcy...
) dwaj przedstawiciele Ministra Finansów,, 2a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,, 3) rektor szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej...

III SA/Wa 3160/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-18

sytuacji życiowej spowodowanej przewlekłą chorobą wymagającą kosztownego leczenia. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że skarżący nie wskazał w jaki sposób śmierć...
. Skarżący podnosił, że nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu, gdyż z powodu choroby psychicznej nigdy już nie będzie mógł podjąć pracy., Postanowieniem z dnia 17...