Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 309/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-09

Komisji świadkami, gdyż na posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w dniu 2 czerwca 2006r. nie stawiła się z powodu choroby, a na to posiedzenie nie stawił...
2006 r. nr [...] w przedmiocie pozbawienia licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami oddala skargę. ISA/WA 309/07, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia...

I SA/Wa 230/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08

rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych na okres sześciu miesięcy uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o zastosowaniu...
i Rozwoju Miast zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowań wyjaśniających wobec obu wymienionych rzeczoznawców. Pismem...

I OZ 886/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

licencji zawodowej zarządcy nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa...
pozbawienia licencji zawodowej zarządcy nieruchomości., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy...

I SA/Wa 1545/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że z powodu nagłej choroby, która przypadła od dnia [...] stycznia 2012 r., tj. od pierwszego dnia biegu...
wynikające z nagłej dyskopatii nie był w stanie, w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, podejmować żadnych czynności zawodowych. Mając powyższe na uwadze dopiero w dniu...

I SA/Wa 251/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-20

lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. Nr 31, poz. 189 z późn. zm.), przeprowadziła w dniu...
działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości. W części pisemnej egzaminu A. W. uzyskała łącznie 64 punkty na 100 możliwych, w tym 3 punkty za rozwiązanie zadania...

I SA/Wa 1665/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-11

lekarskiej (konsultacje lekarskie, leki), spowodowane stanem zdrowia (choroba przewlekła) D. G., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało...
państwa, zwolnienie powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na uiszczenie kosztów sądowych (ustanowienie zawodowego pełnomocnika...

I SA/Wa 722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-19

znajdowała się [...], w przebiegu której wystąpiły komplikacje, w związku z czym wymagała opieki. Z tego względu większość zawodowego czasu adwokat P. B. musiał poświęcić...
., Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zalicza się z reguły: przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony, jej przedstawiciela...

I SA/Wa 127/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

stanu zdrowia, przez co nie był w stanie wykonywać obowiązków zawodowych w Kancelarii w terminie od 14 - 18 marca 2011 r. i odebrać potwierdzenia uiszczenia opłaty...
sama choroba pełnomocnika nie stanowiła przeszkody do złożenia takiego wniosku w przewidzianym terminie przez inną osobę, tym bardziej, że r. pr. J. G. prowadzi Kancelarię...

I SA/Wa 128/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

stanu zdrowia, przez co nie był w stanie wykonywać obowiązków zawodowych w Kancelarii w terminie od 14 - 18 marca 2011 r. i odebrać potwierdzenia uiszczenia opłaty...
sama choroba pełnomocnika nie stanowiła przeszkody do złożenia takiego wniosku w przewidzianym terminie przez inną osobę, tym bardziej, że r. pr. J. G. prowadzi Kancelarię...

I SA/Wa 137/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

stanu zdrowia, przez co nie był w stanie wykonywać obowiązków zawodowych w Kancelarii w terminie od 14 - 18 marca 2011 r. i odebrać potwierdzenia uiszczenia opłaty...
sama choroba pełnomocnika nie stanowiła przeszkody do złożenia takiego wniosku w przewidzianym terminie przez inną osobę, tym bardziej, że r. pr. J. G. prowadzi Kancelarię...
1   Następne >   2