Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Wr 391/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-21

diagnostyczno-konsultacyjne, składające się wyłącznie z Poradni Chorób Zawodowych i Poradni Pulmonologicznych, planowanych do uruchomienia w każdym z wymienionych Oddziałów...
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zakładów pracy w zakresie: działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych (poradnia...

II SA/Wr 2878/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-10

Skarga Wojewody D. na uchwałę Sejmiku Województwa D. z dnia 24 października 2003 r. nr XIV/183/2003 w przedmiocie utworzenia i objęcia udziałów w spółce prawa handlowego przez Województwo D. na skutek cofnięcia skargi postanawia : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

II SA/Wr 2547/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-19

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002r. Nr XLVIII/898/2001 w przedmiocie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie.

II SA/Wr 2383/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

, że uchwała ta została podjęta z istotnym naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 200Ir. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 43...
jest w sprawie, iż przedmiotową uchwałą Sejmik postanowił przekształcić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ten sposób, że zlikwidował poradnię kardiologiczną oraz oddział chorób...

II SA/Wr 2384/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

naruszeniem art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) oraz art. 36, art. 39 ust. 2 i 3 i art. 43 ust. 3 ustawy...
tej uchwały spowoduje, że odpadnie podstawa do dokonania i zatwierdzenia zmian w statucie Szpitala., Uzasadniając zarzut naruszenia art. 19 ustawy o związkach zawodowych...

II SAB/Wr 120/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Sprawa ze skargi A S. A. w L. na bezczynność Sejmiku Województwa D. w sprawie wydania rozporządzenia lub podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany formy gospodarki finansowej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w S. Ś. postanawia: odrzucić skargę.

II SA/Wr 2548/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-04-23

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. Nr XLVIII/897/2002 w przedmiocie zmiany uchwały Nr IX/66/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SAB/Go 162/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

wyraźnie skierowana wyłącznie przeciwko bezczynności organu i została wniesiona przez zawodowego prawnika zakresem kontroli sądowej nie została objęta przewlekłość...
. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...

I OSK 1619/19 - Wyrok NSA z 2021-07-23

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
z wniosku M. F. z dnia 30 maja 2016 r., pismem z dnia 8 września 2017 r. wezwał stronę do złożenia w terminie 30 dni oświadczenia o wszystkich okresach aktywności zawodowej...