Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Gd 2662/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-04-22

Sprawa ze skargi F. B. na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 13 lipca 2001r. Nr [...] w przedmiocie zakazu uboju bydła postanawia: 1/ postępowanie w sprawie umorzyć 2/zwrócić skarżącemu z kasy Sądu 5 (pięć) zł tytułem połowy uiszczonego wpisu.

IV SA/Po 328/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-09

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
cieląt nie stwierdzono objawów klinicznych chorób zakaźnych. Przesyłce towarzyszyło świadectwo zdrowia w handlu. Jednak w związku z występowaniem choroby zakaźnej...

IV SA/Po 195/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-18

chorób zakaźnych zwierząt niezwykle istotna jest szybka reakcja w celu wyeliminowania zagrożeń. Nadto Sąd podkreśla, że ani w odwołaniu ani w skardze zawodowy pełnomocnik...
[...] W świadectwie zdrowia cieląt była informacja dotycząca szczepienia przeciwko chorobie niebieskiego języka. Pobrano 130 prób krwi i wysłano do badań laboratoryjnych w kierunku...

II OZ 621/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

przywrócenia terminu do dokonania czynności przez pełnomocnika skarżącego w żadnym razie nie może usprawiedliwiać ciężka choroba skarżącego, gdyż to nie on, ale jego pełnomocnik...
w sytuacji spełnienia przez stronę wszystkich przesłanek uwzględnienia wniosku,, - błędne przyjęcie, że ciężka choroba strony nie uzasadnia wniosku o przywrócenie terminu...

IV SA/Wa 242/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-13

, właściwie przygotowanego i oznakowanego pomieszczenia do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, niewłaściwy stan techniczny niektórych boksów (np. ostro...
przygotowanego i oznakowanego pomieszczenia do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę, brak wybiegów, niewłaściwy stan techniczny i higieniczny...

II OSK 2695/12 - Wyrok NSA z 2014-04-08

. 41 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r...
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwzględnieniem ust. 1.8.1., Podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem...

II SA/Gl 762/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-15

zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz. U. 2014 r., poz. 1539 ze zm. - dalej u.o.z.z.), art. 23 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...
pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi...

I GZ 278/22 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

na trudności związane z samodzielnym wychowywaniem trójki dzieci, godzeniem obowiązków domowych i rodzinnych z zawodowymi, a także trwającym postępowaniem rozwodowym., W odpowiedzi...
przyczyn uchybienia terminu zalicza się w orzecznictwie m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę...

II SA/Wa 735/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

do ujętych celów niniejszej sekcji, które ze swej natury są objęte tajemnicą zawodową we właściwie uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem informacji, które muszą...
powinna zostać udostępniona. Skarżący podniósł, że organ nie wykazał żadnej tajemnicy zawodowej, jaką rzekomo miałyby być objęte wnioskowane informacje, nie wykazał...

II OSK 2387/12 - Wyrok NSA z 2014-03-04

lub podejrzanych o chorobę, niewłaściwy stan techniczny niektórych boksów (np. ostro zakończona siatka ogradzająca jeden z boksów), brak wybiegów dla psów, niewłaściwy stan...
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby...
1   Następne >   2