Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SA/Ol 278/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-06-29

choroby zawodowej postanawia 1) odrzucić skargę, 2) oddalić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, 3) oddalić wniosek o przyznanie prawa...
brak podstaw do rozpoznania u K. D. choroby zawodowej narządu głosu., Mimo, że powyższe orzeczenie zawierało prawidłowe pouczenie co do terminu i sposobu złożenia wniosku...

IV SA/Po 152/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-03-04

społecznych, a zgodnie z art. 4778 §2 pkt 3 k.p.c. do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku...
, z racji uregulowania tej materii w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji...

IV SA/Po 850/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-11-25

sądów rejonowych należą sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji., Zgodnie z § 8...
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz.U. Nr 53 poz. 345). Zgodnie z art. 12 ust. 3 tej ustawy od decyzji właściwych organów...

I GSK 3163/18 - Wyrok NSA z 2022-10-19

roku przekazano w 12 transzach Zakładowi Aktywności Zawodowej w C. środki finansowe w formie dotacji przedmiotowej w łącznej wysokości 483 975 zł. Wszystkie przelewy...
grudnia 2014 r. dotacji przedmiotowej Zakładowi Aktywności Zawodowej w C., funkcjonującemu w formie samorządowego zakładu budżetowego, w łącznej kwocie 483 975 zł...

II SA/Ol 495/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-24

Pracy przy CZSW w Warszawie regulują powyższą kwestię i wskazują, że funkcjonariusze przebywający na zwolnieniu lekarskim w związku z długotrwałą chorobą, trwającą dłużej...
w wyniku choroby jaką przechodził pozostając na długookresowym zwolnieniu lekarskim, które chciałby ukryć. W sytuacji, kiedy skarżący poddałby się badaniom lekarskim w Zespole...

II GZ 112/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

od niego zawodowego wypełniania obowiązków, ale ponosi też skutki jego działania lub zaniechania, w tym również w zakresie metod jego pracy., W zażaleniu od powyższego...
się m.in.: stany nadzwyczajne, takie jak problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe (powódź, pożar), czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika, która nie pozwoliła...

III SA/Łd 443/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-05

stanowi, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86...
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dalej 'ustawa COVID-19', innych chorób...