Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 1306/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

nie przemawiają też okoliczności wskazane przez Stronę tj. choroba, pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego oraz fakt przebywania poza [...] na turnusie rehabilitacyjnym...
zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata (art. 44 § 2 K.p.a.). W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2 cytowanego...

VI SA/Wa 2678/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

członkom rady nadzorczej, z uwzględnieniem ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, skutkujące wadliwym przyjęciem, że rada nadzorcza Spółki (w tym R. J...

VI SA/Wa 2679/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-14

powierzonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, z uwzględnieniem ich wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, skutkujące wadliwym przyjęciem, że rada nadzorcza Spółki...

VI SA/Wa 706/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

na gruncie zawodowym, udzielanie pełnomocnictwa W. K. przez J. J. na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek O. S.A. i P. S.A. oraz fakt zaprzestania składania zleceń...
(zarządzanie dużym przedsiębiorstwem), zdrowotną oraz działając w głębokim zaufaniu do tej osoby (z którą łączyły go stosunki zawodowe i koleżeńskie) takich działań nie podjął...

VI SA/Wa 2234/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe...
4-osobowej rodziny. Mąż jest pod stałą opieką lekarską po transplantacji wątroby, z immunologiczną chorobą jelit oraz schorzeniami hematologicznymi, bez przyznanego...

VI SA/Wa 2319/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

interesów, mając przy tym na uwadze najwyższe standardy zawodowe i etyczne. Jednocześnie Osoby Powiązane miały w myśl Regulaminu obowiązek unikać wszelkich sytuacji mogących...
z naruszeniem tajemnicy zawodowej radców prawnych, z której nie został zwolniony przez właściwy organ;, 6. art. 78 § 1 i § 2 KPA, w zw. z art. 8 KPA przez uniemożliwienie...

VI SA/Wa 2743/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które miało wpływ na wynik postępowania, poprzez błędną wykładnię ust. 1...

VI SA/Wa 496/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-11

) regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową; 4b) procedury oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia...

VI SA/Wa 2677/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

zawodowego, skutkujące wadliwym przyjęciem, że rada nadzorcza Spółki (w tym R. M. jako jej członek) nie dochowała należytej staranności w zakresie sprawowania stałego nadzoru...

II GSK 567/12 - Wyrok NSA z 2013-08-07

Przewodniczącego KNF. Skład KNF jest sformalizowany co ma zagwarantować wszechstronne rozpatrzenie danej sprawy, przez osoby mające różne doświadczenie zawodowe. Brak...
różnymi okolicznościami, także przewidzianymi wprost w ustawie, np. odwołaniem, rezygnacją czy utratą zdolności do pełnienia obowiązków na skutek choroby (v. art. 8...
1   Następne >   2