Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 576/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola realizacji tych wniosków'. Zgodnie zaś z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...
.), funkcjonariusz podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny służbowej, nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej, a zwłaszcza honoru, godności...

II SA/Wa 502/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

opisanych w art. 47 ust. 1 i 2a cytowanej ustawy, to w ocenie organu zostały one spełnione, gdyż od chwili zaprzestania służby z powodu choroby w dniu 29 sierpnia 2014 r. strona...
wyjaśnił, iż przepisy ustawy o związkach zawodowych znajdowały w sprawie jedynie odpowiednie zastosowanie., Od powyższego rozstrzygnięcia skargę do tutejszego Sądu wywiódł...

II GSK 663/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

czynności zawodowych (§ 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2 maja 2020 r.)., Jak wskazał Rzecznik, w związku z przekroczeniem granicy państwowej przez uczestniczkę [...] maja...
przerwy trwający maksymalnie 2 tygodnie. Wywodziła, że w okresie od wybuchu pandemii do przekroczenia granicy nie była narażona na chorobę zakaźną ani nie miała styczności...

III SA/Gl 319/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-27

obowiązkową kwarantannę, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1239...
ze zm., dalej w skrócie jako 'ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych'). Obowiązek odbycia kwarantanny wynikał z samego prawa (§ 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 13 marca 2020 r...

II SA/Wa 2907/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-06

przywoływane będzie dalej także jako 'Orzeczenie'., W następstwie wydania zaskarżonego do Sądu orzeczenia Obwinionego uznano winnym naruszenia zasad etyki zawodowej...
funkcjonariuszy Straży Granicznej (dalej jako 'SG') - określonych w pkt 2 rozdziału II oraz w pkt 5 rozdziału I 'Zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej...

II SA/Wa 306/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

. był niezdolny do pracy z powodu choroby - [...], na okoliczność czego przedstawił zaświadczenie lekarza sądowego z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...]., W odpowiedzi...
stwierdził, iż z przedstawionych okoliczności nie wynika, iż choroba miała charakter zdarzenia nagłego, czy też determinowała pobyt w szpitalu. Ponadto organ podniósł...

II SA/Go 236/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-02

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności zawodowych, jako kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (przewóz osób) pojazdem samochodowym przeznaczonym...
innych środków transportu (busów), którymi przewożeni są kierowcy zawodowi udający się na odpoczynek do Polski, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku...

II SA/Go 235/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-02

. przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności zawodowych, jako kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (przewóz osób) pojazdem samochodowym...
również kierowców innych środków transportu (busów), którymi przewożeni są kierowcy zawodowi udający się na odpoczynek do Polski, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo...

II GZ 31/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-26

, a następnie poddała się samoizolacji. Wynik przeprowadzonego testu, który otrzymała dnia [...] października 2020 r., wykazał, że przebyła ona chorobę. Konsultacja tego wyniku...
dbałością o własne interesy. W takich bowiem okolicznościach winna była już wcześniej udzielić pełnomocnictwa zawodowemu pełnomocnikowi, który mógłby prowadzić...

II SA/Go 241/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-07

2020 r. przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach czynności zawodowych, jako kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy (przewóz osób) pojazdem...
wykonywania czynności zawodowych przez kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego...
1   Następne >   +2   4