Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

III SAB/Kr 72/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-06-29

niezałatwienia wniosku o uznanie choroby WZW typu C za chorobę zawodową postanawia: odrzucić skargę I., Pismem z dnia 31 grudnia 2017 r. K. J., powołując się na ustawę z dnia...
w przedmiocie uznania lub odmowy uznania stwierdzonego wirusowego zapalenia wątroby typu C jako choroby zawodowej., Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr [...] Komendant...

I OSK 3274/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-09

choroby zawodowej., W zaskarżonym postanowieniu Sąd I instancji wskazał, że skarżący 7 czerwca 2017 r., powołując się na art. 33 pkt 2 lit c) ustawy o świadczeniach...
się do Komendanta Miejskiego Policji w [...] z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie przyznania lub/i odmowy przyznania odszkodowania z tytułu choroby zawodowej...

III SAB/Kr 154/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-17

. skargi K. J., na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji, w przedmiocie odszkodowania za chorobę zawodową, , , , skargę odrzuca., , , , Pismem z 15 lipca 2017 r. K...
chorób zawodowych. W piśmie szczegółowo opisane zostały różnorodne schorzenia związane, zdaniem skarżącego, ze służbą w Policji., Decyzją nr [...] z 8 czerwca 2012 r...

III SAB/Kr 53/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-05-19

24 stycznia 2017 r. o uznanie choroby wirusowego zapalanie wątroby typu C za chorobę zawodową postanawia skargę odrzucić. Pismem z dnia 24 stycznia 2017 r. K. J...
z dnia 24 stycznia 2017 r. o uznanie choroby wirusowego zapalanie wątroby typu C za chorobę zawodową., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje...

IV SAB/Gl 49/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-10

Miejskiego Policji w C. w przedmiocie wydania decyzji w przedmiocie wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu choroby zawodowej postanawia: odrzucić skargę. W dniu 7...
postępowania w przedmiocie przyznania lub/i odmowy przyznania odszkodowania z tytułu choroby zawodowej, w szczególności której objawy spowodowały czasową niezdolność do służby...

III SAB/Kr 101/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-09-24

w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej i odszkodowania postanawia: odrzucić skargę I., Pismem z dnia 31 grudnia 2017 r. K. J., powołując się na ustawę z dnia 4 kwietnia 2014...
lub odmowy uznania stwierdzonego wirusowego zapalenia wątroby typu C jako choroby zawodowej., Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr [...] Komendant Wojewódzki...

III OSK 1536/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-14

z tytułu choroby zawodowej., Skarżący pismem z 12 lutego 2021 r. wniósł do Komendanta Wojewódzkiego [...] ponaglenie w trybie art. 37 k.p.a., Następnie pismem z 29 stycznia...
z 7 grudnia 2020 r. zwrócił się do KMP o wszczęcie postępowania odszkodowawczego w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej. Kwestie zasad oraz trybu przyznawania...

III SAB/Kr 163/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-11-21

Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odszkodowania za chorobę zawodową., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:, Skarga podlega...
odszkodowania za chorobę zawodową. Skarżący podał, że w dniu 3 grudnia 2011 r. złożył wniosek o odszkodowanie., Jak wynika z powyższego obydwie skargi ze sprawy III SA/Kr...

VIII SAB/Wa 6/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-17

mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej., Skarżący pismem z 12 lutego 2021 r. wniósł do Komendanta Wojewódzkiego w R. ponaglenie w trybie art. 37 k.p.a....
się do organu o wszczęcie postępowania odszkodowawczego w związku ze stwierdzeniem choroby zawodowej., Kwestie zasad oraz trybu:, 1) przyznawania i wypłaty:, a) jednorazowego...

II SA/Wa 1862/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

administracyjny - czyli [...] 0 dni'. Stwierdziła przy tym, ¿e powyższe wynika z jej wieloletniej choroby zawodowej potwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej...
otrzymała, posiada standardowy termin administracyjny - czyli 30 dni. Wyjaśniła, ze powyższe spowodowane jest jej wieloletnią chorobą zawodową stwierdzoną orzeczeniem komisji...
1   Następne >   +2   +5   +10   93