Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

dalsze pełnienie zawodowej służby wojskowej, a przejawem zdrowia i zwykłym etapem życia. Nie powodują zagrożenia, jak przewlekłe choroby u innych żołnierzy przebywających...
Żandarmerii Wojskowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej...

III OSK 1438/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

następującego stanu faktycznego i prawnego sprawy., St. sierż. T. K. został z dniem 31 sierpnia 2018 r. zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy...
, ust. 3, art. 96 ust. 10 i art. 104 ust. 1 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm...

III OSK 2232/21 - Wyrok NSA z 2022-07-14

Wojskowej z dnia 13 lutego 2019 r. nr 53/2019 w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej i zwolnienia...
z pełnienia zawodowej służby wojskowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2...

II SA/Wa 2022/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

od zajęć służbowych z powodu choroby albo pozostawania w rezerwie kadrowej lub dyspozycji żołnierz zawodowy otrzymuje, z zastrzeżeniem art. 90 ust. 1, uposażenie zasadnicze...
zaprzestał wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych., Odwołując się do treści art. 80 ust. 5 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, organ...