Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Wa 454/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

Kruszewska-Grońska (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 października 2020 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej...
z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej [...] na rzecz Związku Zawodowego Pracowników...

II SA/Wa 2856/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-29

-Krupa (spr.), po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 29 września 2020 r. sprawy ze skargi Związku Zawodowego Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...
od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] na rzecz skarżącego Związku Zawodowego Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] kwotę 200 (słownie...

II SA/Łd 198/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-22

dzieci D. i C. P. nie zawierają wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu...
. Skarżący podniósł też, że brakuje mu co miesiąc pieniędzy na leki i żywność, jest całkowicie niezdolny do pracy z powodu choroby narządu ruchu, a jego żona z powodu...

II SA/Łd 272/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-09-23

konkursu nr [...] z Poddziałania IX. 1.1 'Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym' Regionalnego Programu Operacyjnego...
'Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2014-2020, poprzez...